جواب پرسش صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۴ صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۴ صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۳-۴ صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۴ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل، جهت میدان $$ \overrightarrow{ B} $$ کدام است؟
درونسو زیر با توجه به قاعده ٔ درست و با توجه به این که بار الکترون منفی است، جهت میدان $$ \overrightarrow{ B} $$ به صورت درون سو است.

۲- نیروی مغناطیسی $$ → \atop F $$ وارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی $$ → \atop B $$ در حرکت است، در شکل زیر، نشان داده شده است. فرض کنید راستای حرکت الکترون بر میدان مغناطیسی عمود است؛ در هریک از حالت‌های نشان داده شده جهت سرعت الکترون را تعیین کنید. جهت سرعت الکترون

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.