جواب تمرین صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۱ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۱ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

تمرین ۳-۱ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- بر پروتونی که با زاویه θ=۳۰ نسبت به میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه B=۳۲۰G در حرکت است نیرویی به اندازه F=۵/۱۲×۱۰−۱۴N وارد می‌شود. تندی پروتون چند کیلو متر بر ثانیه است؟ جواب: 

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی


۲- سه ذرّه‌ٔ، هر کدام بار q=۶/۱۵μC و تندی v=۴۶m/s، در میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه B=۰/۱۶۵T در حرکت‌اند (شکل زیر). اندازه نیروی وارد بر هر ذرّه را حساب کنید. جواب: 

تمرین ۳-۱ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم ریاضی


۳- الکترونی با تندی ۲/۴×۱۰۵m/s درون میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. اندازه نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر این الکترون وارد می‌شود، هنگامی بیشینه است که الکترون به سمت جنوب حرکت کند.
الف) اگر جهت این نیروی بیشینه، رو به بالا و اندازه آن برابر N ۶/۸×۱۰−۱۴ باشد، اندازه و جهت میدان مغناطیسی را تعیین کنید.
ب) اندازه میدان الکتریکی چقدر باشد تا همین نیرو را ایجاد کند؟

جواب به روش اول :
جواب بخش الف) چون بار الکترون منفی است برای تعیین جهت میدان از قاعده‌ی دست چپ می‌توان استفاده کرد: شست دست چپ طوری در جهت نیرو قرار گیرد که چهار انگشت در جهت حرکت باشد، در این صورت باید میدان از کف دست خارج شود، بنابراین جهت میدان به سمت غرب است. جواب تمرینات اخر فصل 3 فیزیک یازدهمجواب بخش ب) جواب تمرینات اخر فصل 3 فیزیک یازدهم

جواب به روش دوم:

جواب میدان مغناطیسی یکنواختی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.