جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۶ صفحه ۷۴ فیزیک دهم

جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک دهم

جواب تمرین ۳-۱۶ صفحه ۷۴ فیزیک دهم

فصل ۳ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۷۴ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

فیزیک دهم

هر یک از دو موتور جت یک هواپیمای مسافربری، پیشرانه‌ای(نیروی جلوبرهواپیما) برابر ۲ × ۱۰۵N  ایجاد می‌کند. اگر هواپیما در هر دقیقه ۱۵km در امتداد این نیرو حرکت کند، توان متوسط هر یک از موتورهای هواپیما چند اسب بخار است؟
کار انجام شده توسط موتور جت :صفحه ۷۴ فیزیک دهم