جواب پرسش صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۷ صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۷ صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۳-۷ صفحه ۷۸ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۷ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

۱- دریافت خود را از شکل‌های الف و ب بیان کنید. در بیان خود، به چگونگی تغییر جهت و اندازه میدان B در اطراف سیم حامل جریان اشاره کنید.
شکل (الف):
بردار میدان مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان، در هر نقطه مماس بر خطوط میدان مغناطیسی در آن نقطه است. همچنین در فاصله‌های نزدیک‌تر به سیم حامل جریان، اندازه‌ی میدان مغناطیسی بزرگ‌تر است.
شکل (ب): هر قدر به سیم حامل جریبان نزدیک‌تر شویم، خطوط میدان مغناطیسی متراکم‌تر و در نتیجه میدان مغناطیسی آن قوی‌تر است.


۲- کدام باتری را در مدار شکل زیر قرار دهیم تا پس از بستن کلید K، عقربه قطب نما که روی سیم قرار دارد، در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت شروع به چرخش کند؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.
پاسخ: عقربه‌ی قطب‌نما همواره در جهت میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد. برای اینکه عقربه به طرف چپ بچرخد، باید میدان مغناطیسی بر روی سیم به طرف چپ باشد. برای ایجاد چنین میدانی (طبق قاعده‌ی دست راست) جریان سیم باید رو به پایین باشد. این جریان توسط باتری A ایجاد می‌شود.


۳- جهت میدان مغناطیسی برایند (خالص) را ناشی از سیم‌های موازی و بلند حامل جریان را در هر یک از نقطه‌های a، b و c پیدا کنید. نقطه b در فاصله مساوی از دو سیم قرار دارد.
جواب: میدان مغناطیسی برآیند در نقطه هایمیدان مغناطیسی به ترتیب برونسو ، صفر و درون سو است.

تمرین ۳-۳ صفحه ۹۶ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.