جواب پرسش صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۸ صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۸ صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۳-۸ صفحه ۸۰ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۸ صفحه ۹۸ فیزیک یازدهم ریاضی

شکل زیر، یک حلقه حامل جریان را نشان می‌دهد که جهت خط‌های میدان مغناطیسی درون و بیرون آن نشان داده شده است. جهت جریان را در این حلقه تعیین کنید.
جواب: با توجه به قاعده‌ی دست راست جهت جریان ساعتگرد است.پرسش ۳-۸ صفحه ۹۸ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.