جواب صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۱۰ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۱۰ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

پرسش ۳-۱۰ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۱۰ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم تجربی

دو میله فلزی بلند مطابق شکل زیر درون سیملوله‌ای که دور یک قوطی مقوایی پیچیده شده است قرار دارند. با بستن کلید و عبور جریان از این سیملوله، مشاهده می‌شود که دو میله از یکدیگر دور می‌شوند. وقتی کلید باز و جریان در مدار قطع می‌شود، میله‌ها به محل اولیه باز می‌گردند.
الف) چرا با عبور جریان از پیچه، میله‌ها از یکدیگر دور می‌شوند؟
جواب: زیرا هر دو میله به آهنربای تبدیل می شوند که قطب های هم نام آنها در نزدیکی یکدیگر قرار دارد و یکدیگر را دفع می کنند.

ب) با دلیل توضیح دهید میله‌های فلزی از نظر مغناطیسی در کدام دسته قرار می‌گیرند.
جواب: میله ها با وصل کلید سریعا به آهنربا تبدیل می شوند و با قطع کلید سریعا خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهند. بنابراین میله ها از جنس فرو مغناطس نرم هستند.

جواب آزمایش ۳-۴ صفحه ۸۵ فیزیک یازدهم

هدف: بررسی پدید القای الکترومغناطیسی
وسیله‌های مورد نیاز: گالوانومتر، آهنربای میله‌ای، سیملوله یا پیچه و سیم رابط جواب آزمایش 4-1 صفحه 110 فیزیک یازدهم ریاضی

شرح آزمایش:
دو سر سیملوله را به گالوانومتر ببندید.
یکی از قطب‌های آهنربا را وارد سیملوله کنید (شکل روبه رو). مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، یادداشت کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به یک سمت (مثلا سمت راست) منحرف میشود.

اکنون آهنربا را از سیملوله خارج کنید. مشاهدات خود را هنگام انجام این کار، دوباره یادداشت کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به سمت مخالف ( مثلا سمت چپ) منحرف میشود.

مراحل بالا را برای قطب دیگر آهنربا تکرار کنید.
جواب: عقربه گالوانومتر به سمت مخالف حالت اول ( مثلا سمت چپ) منحرف میشود و بعد به سمت مخالف ( مثلا سمت راست) منحرف میشود.
آزمایش را در حالی انجام دهید که آهنربا ثابت باشد و سیملوله به آن نزدیک یا از آن دور شود. آیا نتیجهٔ آزمایش تغییری می‌کند؟ توضیح دهید
جواب:
 خیر، در این حالت نیز عقربه گالوانومتر منحرف خواهد شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.