جواب فعالیت و تمرین صفحه ۹۲ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۲ فیزیک دهم

جواب فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۹۲ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۹۲ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

پرسش ۴-۱ صفحه ۸۸ فیزیک دهم

ورقه‌ای فلزی و مستطیل یشکل به اضلاع a۱ و b۱ را درنظر بگیرید. بر اثر افزایش دمای ΔT، طول اضلاع مستطیل به اندازه Δa و Δb افزایش می‌یابند. اگر ضریب انبساط طولی ورقه α باشد، نشان دهید که افزایش مساحت این ورقه با تقریب مناسب از رابطه ΔA=۲αA۱ΔT به دست می‌آید.
با استفاده از معادله (4ـ2)میتوان ∆a و ∆b را بهدست آورد:فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم مساحت ورقه پس از افزایش دما برابر a2b2 است و بنابراین داریماست و بنابراین داریم

با توجه به اینکه α معمولا از مرتبه ۵-۱۰ بر درجه سلسیوس است (جدول ۴ـ۱ را ببیند) و T∆ معمولا بیشتر از مرتبه ۱۰۲ درجه سلسیوس نیست، میتوان نتیجه گرفت که جمله فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم در مقایسه با جمله فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم بسیار کوچک است و میشود از آن چشمپوشی کرد. از طرفی a۱b۱ همان مساحت اولیه ورقه است که آن را با A۱ نشان میدهیم. بنابراین میتوان نوشت: 
فعالیت ۴-۴ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

تمرین ۴-۳ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

شکل‌های (الف) و (ب) نشان می‌دهند که وقتی روی یک ورقه فلزی حفر‌ه‌ای دایره‌ای داشته باشیم و ورقه را گرم کنیم، قطر (یا مساحت) حفره بزرگ می‌شود. فرض کنید جنس ورقه، برنجی است و حفره‌ای به قطر یک اینچ (۲/۵۴cm) درون آن ایجاد شده است. وقتی دمای ورقه، ۲۰۰C افزایش یابد، افزایش مساحت حفره چقدر خواهد شد؟جواب تمرین ۴-۳ صفحه ۹۲ فیزیک دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.