جواب پرسش صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش ۳-۱۳ صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش ۳-۱۳ صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

جواب پرسش ۳-۱۳ صفحه ۹۲ و ۹۳ فیزیک یازدهم تجربی

۱- با توجه به جهت جریان القایی در مدار شکل الف، توضیح دهید که آیا آهنربا رو به بالا حرکت می‌کند یا رو به پایین.
جواب: با توجه به قانون لنز، آهنربا در حال دورشدن از پیچه است؛ یعنی رو به پایین حرکت می‌کند.


۲- شکل ب سیم بلند و مستقیمی را نشان می‌دهد که جریان عبوری از آن در حال افزایش است. جهت جریان القایی را در حلقهٔ رسانای مجاور سیم تعیین کنید.
جواب: جهت میدان B ناشی از سیم حامل جریان I، در محل در حال افزایش است، I حلقه برون سو است. چون جریان بنابه قانون لنز باید جهت جریان در حلقه، ساعتگرد باشد تا با افزایش شار عبوری از حلقه، مخالفت کند

جواب پرسش ۴-۳ صفحه ۱۱۸ فیزیک یازدهم ریاضی


۳ – اگر در مدار شکل زیر مقاومت رئوستا افزایش یابد، جریان القایی در حلقه رسانای داخلی در چه جهتی ایجاد می‌شود؟ جواب صفحه ۱۲۹ فیزیک یازدهمجواب: با افزایش مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدار کاهش می یابد و در نتیجه شار عبوری از حلقه رسانا نیز کاهش می یابد. با توجه به جهت جریان و میدان مغناطیسی ناشی از مدار، جریان القایی در جهت یادساعتگرد در حلقه رسانا به وجود می‌آید.


۴- حلقه رسانای مستطیل شکلی را مطابق شکل زیر به طرف راست می‌کشیم و از میدان مغناطیسی درون سویی خارج می‌کنیم. جهت جریان القایی در حلقه در چه جهتی است؟

جواب صفحه ۱۲۹ فیزیک یازدهمجواب: با خروج قاب میدان مغناطیسی و شار عبوری از آن کاهش میباشد و طبق قانون لنز برای مخالفت با تغییر شار ، ‘B القا شده در مرکز قاب هم جهت با B و جریان القایی ساعتگرد است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.