جواب پرسش صفحه ۹۷ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۹۷ فیزیک دهم

پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۹۷ فیزیک دهم

پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۹۷ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دهم

پرسش ۴-۲ صفحه ۹۷ فیزیک دهم

الف) منظور از این جمله که «دماسنج‌ها دمای خودشان را اندازه گیری می‌کنند» چیست؟
پاسخ: در واقع دماسنج ها، دمای تعادل خود با محیط را اندازه میگیرند. پس، دماسنج دمای خود را که در تعادل با محیط است اندازه میگیرد.

ب) در یک کلاس درس میز، صندلی، دانش‌آموز، تخته، شیشه پنجره و… وجود دارد. در یک روز زمستانی، دمای کدام یک از آنها بیشتر از دمای هوای اتاق است؟ دمای کدام‌یک کمتر از دمای هوای اتاق است؟
پاسخ: دمای بدن دانش آموز بیشتر از دمای بقیه اجسام است. دمای شیشه پنجره که در تماس با هوای سرد بیرون است از دمای بقیه اجسام کمتر است. دمای اجسامی مثل میز، صندلی و تخته، با دمای هوای اتاق تقریبا یکسان است، گرچه ممکن است در تماس دست خود با آنها، دماهای متفاوتی را احساس کنیم که این به خوب یا بد بودن رسانش گرمایی آن اجسام مربوط میشود.

پ) در شکل ۴-۱۶ میانگین انرژی جنبشی ذرات دو جسم چگونه تغییر کرده است؟
پاسخ: با کاهش دمای جسم گرم، میانگین انرژی جنبشی ذرات آن کاهش مییابد و با افزایش دمای جسم سرد، میانگین انرژی جنبشی ذرات آن افزایش مییابد. درصورتی که دو جسم از یک جنس باشند، هنگام برقراری تعادل گرمایی و هم دما  شدن دو جسم، میانگین انرژی جنبشی ذرات آن ها با هم مساوی است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.