جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

جواب تمرین ۳-۶ صفحه ۹۹ فیزیک یازدهم تجربی

معادلهٔ جریان – زمان یک مولد جریان متناوب برحسب یکاهای SI به صورت I=(۴/۰×۱۰−۳)sin۲۵۰πt است.
الف) جریان در دو لحظهٔ t۱=۲/۰ms و t۲=۸/۰ms چقدر است؟جواب تمرین ۴-۵ صفحه ۱۲۵ فیزیک یازدهم ریاضیب) دورهٔ تناوب جریان را به دست آورید و نمودار جریان زمان را در یک دورهٔ کامل رسم کنید.جواب تمرین ۴-۵ صفحه ۱۲۵ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.