فرمول های فصل ۵ فیزیک دهم ریاضی

موقع امتحانات بخش زیر خیلی به درتون میخوره امیدوارم بالاترین نمرات رو در امتحانات بگیرید ❤

۱- معادله حالت گاز کامل

$$ PV= nRT $$

۲- معادله نسبی گاز کامل

$$  \dfrac{P_۱V_۱}{T_۱} = \dfrac{P_۲V_۲}{T_۲} $$

۳- کار انجام شده بر روی دستگاه

$$ W= -P.\Delta V $$

۴- گرما در فرآیند هم حجم

$$ Q_v = nC_v\Delta T $$

۵- گرما در فرآیند هم فشار

$$ Q_p = nC_p\Delta T $$

۶-قانون اول ترمودینامیک

$$ \Delta U=Q+W $$

۷-بازده ماشین گرمایی

$$ \eta = \dfrac{|W|}{Q_H} $$

و

$$ \eta =۱- \dfrac{|Q_م|}{Q_H} $$

۸-تغییر انرژی درونی گاز تک اتمی در تمام فرایندها

$$ \Delta U=\dfrac{۳}{۲} nR\Delta T = \dfrac{۳}{۲} (P_۲V_۲ – P_۱V_۱ ) $$

۹- بازده جرخه‌ی کارنو:

$$ \eta_{max} = ۱- \dfrac{T_L}{T_H} $$

۱۰- قانون اول ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی)

$$ Q_H = |Q_L|+|W| $$

۱۱-قانون اول ترمودینامیک (به بیان یخچالی)

$$ |Q_H| = Q_L+ W $$

۱۲- قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی)

$$ \eta ≠ ۱ \ , \ Q_L ≠ ۰ $$

۱۳-قانون دوم ترمودینامیک (به بیان یخچالی)

$$ W ≠ ۰ $$

۱۴-ضریب عملکرد یخچال

$$ k= \dfrac{Q_L}{W} = \dfrac{Q_L}{Pt} $$

۱۵- ضریب عملکرد یخچال کارنو

$$ k_{کارنو}= \dfrac{T_L}{T_H-T_L} $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.