معنی درس ششم فارسی دهم (مهر و وفا) + کلمات و آرایه ها

معنی درس ششم فارسی دهم معنی فارسی دهم / در بخش زیر معنی درس ششم مهر و وفا را قرار داده ایم ؛ شعر مهر و وفا در صفحه ۴۷ فارسی دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی قرار گرفته است .

۱ – هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد

معنی:هر کسی که از اهل وفا و محبت جانبداری (حمایت) کند در هر حالی که هست ، خدا او را از بلا محفوظ می دارد. (فعل «نگه دارد» را می توان مضارع التزامی و در معنی دعا نیز تصور کرد.)
قلمرو زبانی:
ش: مفعول (خدا او را)
قلمرو ادبی: جانب کسی را نگه داشتن: کنایه از یاری رساندن و حمایت از اوست.

۲- حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد

معنی: سخن از عشق گفتن جز در پیشگاه یار سزاوار نیست ، چرا که دوست راز دوست را فاش نمی کند.
قلمرو زبانی:
حدیث: سخن حضرت : پیشگاه
قلمرو ادبی: تناسب «حدیث»، «نگویم»، «سخن» – «دوست»، «آشنا» – تکرار «دوست»، «آشنا»

۳- دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پایفرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

معنی: ای دل، چنان زندگی کن که اگر لغزش و خطایی از تو سر زد فرشته آسمانی برای بخشوده شدن گناه تو، دست به دعا بلند کند و تو را از گزند گناهان و حوادث حفظ کند.
قلمرو زبانی:
دلا: ای دل / معاش : زندگی بلغزد پای : دچار خطا و گناه شوی / -ت: مفعول ( تو را ) /  ( می تواند مضاف الیه هم باشد که در هر دو صورت جهش ضمیر است . فرشته به دو دست دعا نگاهت دارد!)
قلمرو ادبی: تشخیص: دلا (هر چیزی غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد تشخیص است) /کنایه : بلغزد پای

۴- گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

معنی: اگر میل داری که معشوق عهد و پیمانی را که بسته قطع نکند ، سررشته وفاداری را نگه دار تا او نیز سر رشته محبت را نگه دارد. (محبت دو طرفه است)
قلمرو زبانی:
هوا: میل / -ت : مضاف الیه (جهش ضمیر « هوایت»)
قلمرو ادبی: استعاره : سررشته « محبت »

5-صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی ز روی لطف بگویش که جا نگاه دارد

معنی:  ای نسیم بهاری، اگر دل مرا در خم گیسوی او دیدار کردی، به مهربانی پیغام مرا برسان و بگو که از جای خود دور نشود که پناهگاهی امن است.
قلمرو زبانی:
صبا: باد بهاری / ار: اگر / ز روی لطف: به نرمی/ ا -ش: متمم (به او بگو)
قلمرو ادبی: تشخیص : صبا ( باد صبا مورد خطاب قرار گرفته است )

۶- چو گفتمش که دلم را نگاه دار. چه گفت: «ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد»

معنی:  وفتی به او گفتم :« که دل مرا نگاه دار» می دانی چه جواب داد ؟ گفت« از دست بنده خدا چه ساخته است؟خدا خودش نگاه می دارد.
قلمرو زبانی:
چو: وقتی حرف ربط
قلمرو ادبی: استفهام انکاری /ش: متمم (به او گفتم) / ز دست بنده چه خیزد: از من کاری بر نمی آید

۷- سر وزر و دل و جانم فدای ان یاریکه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

معنی: تمام هستی و وجودم ، فدای آن یار عزیزی باد که حق دوستی و وفاداری را رعایت می کند.
قلمرو زبانی:
زر: مال و ثروت ا صحبت مهر و وفا: همنشینی مهر آمیز
قلمرو ادبی: کنایه : سر و زر و دل و جانم مجازا « تمام وجودم.

۸ -غبار راهگذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد

معنی: غبار راهی که بر آن قدم نهاده ای کجاست تا حافظ ، آن را به عنوان یادگاری از باد صبا نگاه دارد.
قلمرو زبانی:
راهگذار: گذرگاه / ت: مضاف الیه
قلمرو ادبی: تخلص : آوردن نام شاعر در شعر « حافظ» /تشخیص: باد صبا