معنی درس ششم فارسی دهم (مهر و وفا) + کلمات و آرایه ها

معنی درس ششم فارسی دهم معنی فارسی دهم / در بخش زیر معنی درس ششم مهر و وفا را قرار داده ایم ؛ شعر مهر و وفا در صفحه ۴۷ فارسی دهم رشته ریاضی و تجربی و انسانی قرار گرفته است .

۱ – هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد  خداش در همه حال از بلا نگه دارد

معنی: هر کس که از باوفایان پشتیبانی و حمایت کند، خداوند نیز او را در هر حالی از گرفتاری‌ها حفظ می‌کند.
قلمرو زبانی:

ش: مفعول (خدا او را)
قلمرو ادبی: جانب کسی را نگه داشتن: کنایه از یاری رساندن و حمایت از اوست.

۲- حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست  که آشنا سخن آشنا نگه دارد

معنی: ماجرای دوست را فقط به جناب دوست می‌گویم؛ زیرا فقط دوست محرم راز دوستش است.
قلمرو زبانی:
حدیث: سخن
حضرت: پیشگاه
قلمرو ادبی: تناسب «حدیث»، «نگویم»، «سخن» – «دوست»، «آشنا» – تکرار «دوست»، «آشنا»

۳- دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

معنی: ای دل، چنان زندگی کن که اگر لغزش و خطایی از تو سر زد فرشته آسمانی برای بخشوده شدن گناه تو، دست به دعا بلند کند و تو را از گزند گناهان و حوادث حفظ کند.
قلمرو زبانی:

دلا: ای دل
معاش: زندگی بلغزد پای: دچار خطا و گناه شوی
-ت: مفعول ( تو را )
( می تواند مضاف الیه هم باشد که در هر دو صورت جهش ضمیر است . فرشته به دو دست دعا نگاهت دارد!)
قلمرو ادبی:
تشخیص:
دلا (هر چیزی غیر از انسان مورد خطاب قرار گیرد تشخیص است)
کنایه: بلغزد پای

۴- گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

معنی:
اگر میل و آرزوی آن داری که معشوق پیمانش را با تو نشکند، تو نیز در حق او وفادار باشد تا او نیز با تو وفادار باشد.

قلمرو زبانی:
هوا: میل
: مضاف الیه (جهش ضمیر « هوایت»)
قلمرو ادبی:
استعاره
: سررشته « محبت »

5-صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی  ز روی لطف بگویش که جا نگاه دارد

معنی:
ای باد صبا، اگر دل مرا اسیر زلف یار دیدی، لطفاً به یارم بگو که نسبت به من بی مهر نباشد.
قلمرو زبانی:
صبا: باد بهاری
ار: اگر
ز روی لطف: به نرمی
ا -ش: متمم (به او بگو)
قلمرو ادبی: تشخیص: صبا ( باد صبا مورد خطاب قرار گرفته است )

۶- چو گفتمش که دلم را نگاه دار.  چه گفت: «ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد»

معنی:
هنگامی که به یارم گفتم دلم را نشکن او چه گفت؟ او گفت از دست بنده چه کاری برمی آید. خدا دلت را نشکند.
قلمرو زبانی:
چو: وقتی حرف ربط
قلمرو ادبی:
استفهام انکاری
ش: متمم (به او گفتم)
ز دست بنده چه خیزد: از من کاری بر نمی آید

۷- سر وزر و دل و جانم فدای ان یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

معنی: جان و دارایی و همه هستی ام فدای آن یاری که حق دوستی را ادا کند و نسبت به من وفا باشد.
قلمرو زبانی:

زر: مال و ثروت
صحبت مهر و وفا: همنشینی مهر آمیز
قلمرو ادبی:
کنایه:
سر و زر و دل و جانم مجازا « تمام وجودم.

۸ -غبار راهگذارت کجاست تا حافظ  به یادگار نسیم صبا نگه دارد

معنی: غبار رهگذر تو کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا آن غبار را حفظ کند.
قلمرو زبانی:

راهگذار: گذرگاه
ت: مضاف الیه
قلمرو ادبی:
تخلص:
آوردن نام شاعر در شعر « حافظ»
تشخیص: باد صبا

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.