کلمات درس ۱ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۱ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس اول فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۱ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس اول فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس اول فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. /

درس اول:: ستایش + کتابخانه کلاس ما

معنی کلمات شعر ستایش فارسی دوم ابتدایی

سرآغاز: شروع
اکنون: حالا
پروردگار: خدا
عزیز: گرامی
نام: اسم
موفق: پیروزغافل: بی خبر
زیان: ضرر
کمک: یاری
پند: نصیحت
نشاط: شادابی ، شادی
سپاسگزارم: تشکر می کنم
کشور: وطن ، میهن

معنی کلمات درس کتابخانه کلاس ما فارسی دوم

می وزید: تکان می خورد
ملایم: آرام
وارد: داخل
مفید: با فایده
گفت و گو: مشورت، همفکری
ویژه: مخصوص
پرسش: سوال
آخر: پایان
زیبا: قشنگ ، خوشگل
پیشنهاد: نظر
مناسب: خوب
قطعه: تکه
فکر: اندیشه ، نظر ؛ عقیده
نظم: ترتیب
گروهی: دسته جمعی
تهیه: آماده
وقتی: هن گامی که ، زمانیکه
دوست: یار، همدم ، مونس
عزیز: گرامی
احوال پرسی: با خبر شدن از حال یکدیگر

مخالف کلمات درس کتابخانه کلاس ما فارسی دوم

وارد خارج
زیبا زشت
پرسش پاسخ
مفید مضر
خیر بله
اول آخر
خوب بد
خیلی کمی
درست نادرست ، غلط
بانظم بی نظم

کلمات مهم املایی درس ۱ فارسی دوم

مونس – نظامی – بهترین – آغاز – کارهایم – شروع – نشاط اکنون – سپاسگزارم – پروردگار – یاری – همیشه – موفّق – فرزندی – انجام دهم – نظم – احوال پرسی – پاسخ – پیشنهاد – رایانه – مجلّه ها – تشکّر – مفید – ویژه‌ی مشورت – انتخاب – کتابخانه‌ی – پند – بی زیانم – غافل