معنی درس اول فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس اول فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم

معنی درس اول فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس اول فارسی ( معرفت آفریدگار )

معنی متن درس معرفت آفریدگار صفحه ۱۱ فارسی ششم

💠 این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است.
معنی: این انسان های زیادی را که شما می بینید، همه آفریننده ای دارند که آنها را خلق کرده و آفریده است و نعمت و روزی آنها از جانب اوست.
لغات مهم:
خلق
( مردم، انسان)
خالق(آفریننده)

💠 آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.
معنی: باید پروردگار را عبادت کرد و از نعمت های او سپاس گذاری نمود.
لغات مهم:
پرستیدن(عبادت کردن)
 سپاس داری ( شکر گذاری)
 نکته ی دستوری:
(ب) در (بباید) نشانه ی تأکید است و فعل را امری می کند.

💠 اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل و نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی گمراهی است.
معنی: فکر کردن در مورد کار پروردگار و آفریده هایش دل ما را نورانی می کند و فراموش کردن و فکر نکردن در مورد آن ها باعث تاریکی دل می شود، پس نادانی گمراهی است
لغات مهم:
مخلوق
(خلق شده، آفریده شده)
غفلت(بی خبری، فراموشی)

معنی شعر باد بهاری صفحه ۱۱ فارسی ششم

۱- باد بهاری وزید از طرف مرغزار ◈※◈ باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار
معنی: از طرف سبزه زار نسیم بهاری شروع به وزیدن کرد و آواز هر پرندهی عاشقی دوباره به آسمان رفت

۲– خیز و غنیمت شمار، جنبش بادربیع ◈※◈ ناله‌ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار
معنی: بلند شو و وزش باد بهاری و صدای زیبای پرندگان و بوی خوش لاله زار را غنیمت بشمار و از آنها لذت ببر

۳- هر گل و برگی که هست، یاد خدا میکند ◈※◈ بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار
معنی: همه‌ی موجودات هستی از جمله گل های زیبا و برگ های سبز به یاد خداوند هستند، بلبل و قمری با آوازشان خدا را یاد میکنند.

۴- برگ درختان سبزدر نظر هوشیار ◈※◈ هر ورقش دفتریست، معرفت کردگار
معنی: از نظر انسان دانا، هر کدام از برگهای درختان سبز، دفتری است که با آن میتوان خداوند را شناخت

معنی کلمات درس اول فارسی ششم

خلق : مردم ، انسان ، آفریده مَرغزار : چمنزار
بینید : می بینید گردون : آسمان
خالق : آفریننده زار : نالان ، ضعیف
بباید : باید خیز : بلند شو غنیمت
بدین چندین بسیاری : به این تعدادزیاد شمردن : قدر فرصت را دانستن
آفریدگار : سازنده ، خالق ، آفریننده جنبش : حرکت و تکان
پرستیدن : عبادت کردن، ستایش کردن ربیع : بهار
سپاس داری : سپاس گزاری ، شکرگزاری موزون : آهنگین ، دارای وزن
اندیشه کردن : فکر کردن خداوندگار : پروردگار ، خداوند
اندر : در نظر : عقیده
مخلوق : خلق شده ، آفریده شده لاله زار : جایی که لاله فراوان می روید
روشنایی : نور کردگار : آفریننده
افزاید : اضافه کند ، زیاد کند ورق : برگ
غفلت : بی خبری ، فراموشی قُمری : نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر
نا اندیشیدن : فکر نکردن معرفت : شناخت
طرف : سمت ، جانب

هم خانواده درس اول فارسی ششم

فکر = فکرت، تفکر، فکور
فضل = فاضل، فضال فیض، فیاض، فیوض
عالم = علم، علوم
خلق = خالق، مخلوق- خلقت- اخلاق
غفلت = غافل، اغفال
نعمت = نعم – انعام، نعیم
ربیع = ربع، اربعه، رباع
غنیمت – غنی = غنایم
معرفت = عرف، عارف
عبور = عابر، معبر
غرق = اغراق، مستغرق
حک = حکاک، حکاکی

مخالف و متضاد درس اول فارسی ششم

روشن تاریک
حق باطل
پیدا پنهان
کم بیش
دور نزدیک
بسیار اندک
افزاید کاهش
نادانی دانایی
افزایش کاهش
پیاده سوار
سخت نرم
بهترین بدترین
پاک آلوده
نرود برود

کلمات املایی درس اول فارسی ششم

خلق –خالق- نعمت – سپاس داری –غفلت – مرغزار – غنیمت – ربیع – موزون – معرفت – موضوعی مشاجره – آزرده –لغزید – غرق – صخره‌ای – حک – تعجب –صحرا –

پیام درس معرفت آفریدگار فارسی ششم

این آفریده هایی که می بینید بسیار زیاد هستند، همه ی این ها را ، آفریننده ای آفریده که خداوند می باشد و نعمت های ما از ایشان است. آفریدگار را باید بپرستیم از نعمت های او شکرگزاری و تشکر کنیم. فکر کردن درباره ی کار، آفریننده و آفریده شده، روشنایی و نور به دل ها می بخشد و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و نتیجه نادانی ، گمراهی است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس اول فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی و مخالف و هم خانواده حکایت محبت فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی شعر ستایش استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.