معنی درس ۱ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۱ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس اول زنگ آفرینش فارسی هفتم

معنی درس ۱ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس اول زنگ آفرینش فارسی هفتم

درس ۱: زنگ آفرینش

معنی شعر صفحه ۱۱  فارسی هفتم

جهان، جمله فروغ روی حق دان ◈※◈ حق اندر وی زِ پیدایی است پنهان

همۀ جهان را نوری از روشنایی روی خدا بِدان که در آن وجود پروردگار از شدّت آشکار بودن پنهان به نظر میرسد

واژه های مهم:
جمله:
همه
جهان جمله: همۀ دنیا
فروغ: نور
دان: بِدان (فعل امر)
حق: خدا
اندر: در
وی: او، در اینجا منظور خداست

معنی کلمات درس اول فارسی هفتم

ابد: زمانی که آن را نهایت نباشد، جاودان، همیشگی فروغ: نور، روشنایی
غوغا: آشوب و فریاد، همهمه در پوستین خلق افتادن: کنایه از غیبت کردن
افق: کرانه آسمان دیده: چشم
فارغ: آسوده، راحت طفولیت: کودکی، خردسالی
گلدسته: مناره غفلت: بیخبری، ناآگاهی
زائر: دیدارکننده، زیارت کننده متعبد: شکرگزار، عبادتکننده
زنجره: نوعی حشره که از خود صدا تولید میکند، سیرسیرک مصحف: کتاب، کتاب آسمانی، قرآن
کام: آرزو، میل، خواسته اندرز: پند، نصیحت

معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم صفحه ۱۲

۱- صبح یک روز نوبهاری بود ◈※◈ روزی از روزهای اوّل سال

معنی: صبح یکی از روز های فصل بهار بود و سال تحصیلی جدید آغاز شده بود.

۲- بچّه‌ها در کلاس جنگل سبز ◈※◈ جمع بودند دور هم، خوش‌حال

معنی: بچه ها در کلاس دور هم جمع شده بودند و خوشحال بودند.

۳- بچّه‌ها گرم گفت‌وگو بودند ◈※◈ باز هم در کلاس، غوغا بود

معنی: بچه ها مشغول صحبت بودند و در کلاس سروصدا و شلوغ بود.
واژه های مهم:
گرم:
مشغول
غوغا: آشوب، فریاد
آرایه های ادبی:
گرم گفت و گو بودن:
کنایه از مشغول بودن به انجام کاری

۴- هر یکی برگ کوچکی در دست ◈※◈ باز انگار، زنگ انشا بود

معنی: هر یکی از بچه ها برگه ای در دست داشتند و قرار بود زنگ انشاء شروع شود.
واژه های مهم:
انگار:
گویی، مثل اینکه

۵- تا معلّم ز گرد راه رسید ◈※◈ گفت با چهره‌ای پر از خنده:

معنی: همین که آموزگار وارد کلاس شد و رسید، خندان گفت.
آرایه های ادبی:
از گرد راه رسیدن:
کنایه از وارد شدن

۶- باز موضوع تازه‌ای داریم ◈※◈ «آرزوی شما در آینده»

معنی: برای انشاء موضوع تازه ای داریم. موضوع آرزوی شما در آینده است.

 

۷- شبنم از روی برگ گل، برخاست ◈※◈ گفت: می‌خواهم آفتاب شوم

معنی: شبنم بلند شد و گفت من میخواهم آفتاب شوم(صنعت تشخیص)
آرایه های ادبی:
برخاستن شبنم:
تشخیص

۸- ذرّه ذرّه به آسمان بروم ◈※◈ ابر باشم، دوباره آب شوم

معنی: ذره ذره با آسمان بروم و به ابر تبدیل شوم و دوباره به آب تبدیل شوم.
واژه های مهم:
ذره ذره:
کم کم

۹- دانه آرام بر زمین غلتید ◈※◈ رفت و انشای کوچکش را خواند

معنی: دانه آرام آرام برروی زمین چرخید و غلت خورد و شروع کرد به خواندن انشای کوچکش.
واژه های مهم:
غلتیدن:
از پهلویی به پهلوی دیگر شدن

۱۰- گفت: باغی بزرگ خواهم شد ◈※◈ تا ابد سبزِ سبز خواهم ماند

معنی: در انشایش گفت: به باغی بزرگ تبدیل خواهم شد و همیشه سرسبز وسبز رنگ خواهم ماند.
واژه های مهم:
ابد:
زمانی که انتها ندارد، همیشه

۱۱- غنچه هم گفت: گر چه دل تنگم ◈※◈ مثل لبخند، باز خواهم شد

معنی: غنچه گفت اگر چه دل تنگم، مانند لبخند باز خواهم شد.
واژه های مهم:
دلتنگی: ناراحتی
آرایه های ادبی:
دلتنگ بودن: کنایه از غمگینی
غنچه گفت: تشخیص

۱۲- با نسیم بهار و بلبل باغ ◈※◈ گرم راز و نیاز خواهم شد

معنی: با باد ملایم بهار و بلبل و باغ، شروع به راز و نیاز کردن می کنم.

 

۱۳- جوجه گنجشک گفت: می‌خواهم ◈※◈ فارغ از سنگ بچّه‌ها باشم

معنی: جوجه گنجشک گفت می خواهم از سنگ بچه ها آزاد شوم.

واژه های مهم:
فارغ: آسوده
و راحت

۱۴- روی هر شاخه جیک جیک کنم ◈※◈ در دل آسمان، رها باشم

معنی: روی هر شاخه بنشینم و جیک جیک کنم و از منظره ی آسمان لذت ببرم.

۱۵- جوجهٔ کوچک پرستو گفت: ◈※◈ کاش با باد رهسپار شوم

معنی: جوجه ی کوچک پرستو گفت کاش بتوانم با باد همراه شوم.
واژه های مهم:
رهسپار:
عازم سفر شدن، رفتن

۱۶- تا افق‌های دور، کوچ کنم ◈※◈ باز پیغمبر بهار شوم

معنی: تا آسمان های دور کوچ کنم و باز پیامبر خبر آمدن بهار شوم.
واژه های مهم:
اُفق:
کرانه آسمان، دوردست ها

۱۷- جوجه‌های کبوتران گفتند: ◈※◈ کاش می‌شد کنار هم باشیم

معنی: جوجه های کبوتران گفتند ای کاش می توانستیم در کنار هم باشیم.

۱۸- توی گلدسته‌های یک گنبد ◈※◈ روز و شب، زائر حرم باشیم

معنی: توی گلدسته های یک گنبد، همه وقت زیارت کننده ی حرم باشیم.
واژه های مهم:
گلدسته: مناره
گنبد: سقف بزرگ به شکل نیم کُره
زائر: زیارت کننده

۱۹- زنگ تفریح را که زنجره زد ◈※◈ باز هم در کلاس غوغا شد

معنی: زنگ تفریح را که زنجره زد(نوعی حشره)، دوباره در کلاس سروصدا و شلوغ شد.
آرایه های ادبی:
زنگ زدن زنجره: تشخیص

۲۰- هر یک از بچّه‌ها به سویی رفت ◈※◈ و معلّم دوباره تنها شد

معنی: همه ی بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها شد.

۲۱- با خودش زیر لب، چنین می‌گفت: ◈※◈ آرزوهایتان چه رنگین است!

معنی: معلم زیر لب می گفت چه آرزو های قشنگی دارید!

۲۲- کاش روزی به کام خود برسید، ◈※◈ بچّه‌ها، آرزوی من این است!

معنی: ای کاش روزی به آرزوی خود برسید. این آرزوی من است.
واژه های مهم:
کام:
آرزو

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.