کلمات درس ۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

کلمات درس ۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس اول: آفریدگار زیبایی

معنی برخی از جملات مهم درس اول

نخست دستی به شاخه های درختان هلو ، بادام ، سیب و درختان دیگر برد و بر آن گردنبند هایی از گل صورتی آویخت .
در ابتدای نقاشی شاخه های درختان هلو ، بادام و سیب و درختان دیگر را کشید و برای آن ها شکوفه های صورتی رنگی نقاشی کرد

شاخه ها تاب نیاورند و به سوی زمین خم شدند .
به خاطر سنگینی بار میوه ها شاخه ها طاقت نیاوردند و به طرف زمین خم شدند.

در زیر نگاه پر مهر او .
در زیر نور مهربان خورشید .

 نتوانست از او چشم بردارد .
نتوانست نگاه خود را از او بردارد و به جای دیگری نگاه کند .

برگ درختان سبز در نظر هوشیار ***  هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار 
برای انسان باهوش ، هر برگی از درختان سبز مانند دفتری است که هر در صفحه اش مطالبی را برای شناخت خداوند می بیند

هم معنی کلمات درس آفریدگار زیبایی فارسی چهارم

انبوه : زیاد دل انگیز : زیبا
جلا : برّاق کردن جهان افروز : روشن کننده ی جهان
انتظار : چشم به راه بودن نشانید : گذاشت ، فرو نشانید
اثر : علامت نیلی : رنگ آبی تیره
آویخت : آویزان کرد. قشر : لایه ، پوشته
برکه : جایی که آب جمع می شود. رمه : گلّه ی گوسفند
پوشش : لباس تپید : حرکت کرد، بی قرارشد
پهن کرد : گسترد دشواری : سختی
تیره : تاریک پراکند : پخش کرد
دریغ : افسوس از پس : از پشت
غوک : قورباغه نظاره کنند : نگاه کنند، تماشا کنند
چیره دست : ماهر خودنمایی : نشان دادن خود
ضخیم : کلفت داوری : قضاوت
معرفت : شناخت پهنه : میدان ، سطح
گریخت : فرار کرد ارغوانی : قرمز مایل به بنفش
پذیرفت : قبول کرد، به عهده گرفت زینت داد : آراست ، تزیین کرد
تاب نیاوردند : تحمل نکردند شگفت انگیز : تعجّب آور ، عجیب وغریب
بگشود : باز کرد گلگون : سرخ رنگ
نشانید : گذاشت دمی : لحظه ای
هوشیار : آگاه بُوَد : باشد
سراغ : پی چیزی رفتن

کلمات مخالف و متضاد درس اول کلاس چهارم

روشنایی تاریکی
تیره روشن
دشوار آسان
بهتر بدتر
داغ سرد
نیکی بدی
ناپدید پیدا
بی حوصله با حوصله
برّاق کَدِر ، تیره
هست نیست
نهان آشکار

نخست آخر
گرم سرد
خواب بیداری
شروع پایان
سنگین سبک
زیبا زشت
نازک کُلُفت
آهسته سریع
چیره دست نا وارد ، ناشی
متّصل مُنفَصل ، جدا
دیدیم ندیدیم

کلمات هم خانواده درس اول کلاس چهارم

صبح = صبحگاه ، صبحی
اطراف = طرف ، طرفی
طبیعت = طبیعی ، طبایع
معرفت = معروف ، تعریف
روشن = روشنایی ، روشنی
تصویر = تصاویر، مُصوّر
نقّاش = نقش ، نقشه
مهاجر = مهاجرت ، هاجر
انتظار = منتظر، نظر
پهن = پهنا ، پهناور
منظره = ناظر، نظر
مزارع = مزرعه ، زراعت
تصمیم = مُصمَّم ، تصمیمی
سطح = مسطّح ، سُطوح
زینت = تزیین ، تزیینات
هوش = هوشیار ، هوشمند
اثر = تاثیر، مؤثّر
هنرمند = هنر ، هنرنمای
قشر = اقشار ، قشری
ضخیم = ضخامت
جوی = جوینده ، جویا
نَخُست = نخستین ، نخُستی

کلمات سخت املایی درس اول فارسی چهارم

پاییز – صحبت- نقاشی – تصمیم – پذیرفت – شروع – اطراف – حشرات – عسل – غوک – برکه – بگذار – تصویر – منظره ای – خاکستری – طبیعت – لذت – انبوه – تمشک – خوشه های طلا – مزارع – نوبت – سراغ – بعضی – ارغوانی – صنوبرها – قطره های باران – مهاجر – سطح – قشر نازک – براق – سعدی – هوشیار – معرفت – زینت – چیره دست – دریغ – آهسته – صبحگاه – نهان – مهربانی – کلاغ – سار – غنچه – حوصله – رمه – عاقبت

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از کلمات هم خانواده درس دوم فارسی چهارم کوچ پرستوها و برای بخش قبلی از هم معنی و مخالف درس ستایش خدا کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس اول فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.