معنی درس دهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس دهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۰ قلم سحر آمیز دو نامه فارسی هشتم

معنی درس دهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۰ قلم سحر آمیز دو نامه فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم /

درس ۱۰ :: قلم سحر آمیز، دو نامه

معنی قلم سحر آمیز فارسی هشتم صفحه ۷۵ و ۷۶

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت ◈※◈ بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

معنی: ای باد صبا، تو را به عنوان پیک، به سرزمین سبا میفرستم. ببین که تو را از کجا به کجا میفرستم.

واژه های مهم:
هدهد
: پرنده ی شانه به سر
صبا: باد صبحگاهی
سبا: نام سرزمینی است
آرایه های ادبی:
هدهد صبا
: اضاف­ی تشبیهی بین صبا و سبا آرایه ی جناس هست
صبا و صبا: جناس
این بیت تلمیح دارد:
۱-به داستان حضرت سلیمان(ع)
۲-به آیه ی اذهب بکتابنا هذا(سوره ی نمل)

حیف است طایری چو تو، در خاکدان غم ◈※◈ زین‌جا به آشیان وفا می‌فرستمت

معنی:حیف است پرندهای مانند تو در این دنیا باشد، بنابراین تو را به سوی عشق و وفاداری میفرستم

آرایه های ادبی:
خاکدان غم
: کنایه از دنیا
چو تو: تشبیه
آشیان وفا: خانه معشوق (خدا)

معنی کلمات قلم سحر آمیز فارسی هشتم

سحرآمیز: آمیخته به جادو، فریبنده
جنگ چالدران: نخستین نبرد ایران در زمان صفویان با عثمانی
مقاومت: استواری، ایستادگی
دلیرانه: شجاعانه
نمناک: مرطوب
شکاف: سوراخ
باریکه: شعاع
اوج: بلندترین درجه و اندازه
طبیب: پزشک
هدهد: شانه به سر، مرغ سلیمان علیه السلام
صبا: بادی خنک از جانب شمال شرقی می وزد
سبا: نام سرزمینی در عربستان قدیم که ملکه آن به نام بلقیس مشهور است
طایر: پرنده
خاکدان: محل ریختن خاکروبه
آشیان: لانه

پیام: تاکیدی بر دفاع از میهن و سرزمین تا پای جان و همچنین دفاع در برابر استعمار ظالم باید برای استقلال و سربلندی میهنمان همیشه هوشیار باشیم و در برابر دشمنان مبارزه کنیم

معنی دو نامه فارسی هشتم صفحه ۷۷

پیام: شخصیت های بزرگی چون سید جمال الدین اسد آبادی و میرزای شیرازی را الگو قرار دهیم و برای سرافرازی میهنمان، با جان و دل بکوشیم.

معنی کلمات دو نامه فارسی هشتم

بیدادگری: ظلم نیرنگ: حیله تقلید: پیروی
فتوا: دستور دینی تحریم: حرام شمردن، حرام دانستن الیوم: امروز ، هم اکنون
استعمال: استفاده در حکم: مانند محاربه: جنگ
تنگنا: محدودیّت توطئه: حیله ، مقدمه چینی برای رسیدن به امری
استعمار: آبادانی خواستن ، در مفهوم سیاسی به معنی تسلط کشور قدرتمند بر کشور ضعیف تر برای غارت منابع آن کشور است استعمال: استفاده کردن ، به کار بردن
تنگنا: سختی ، دشواری
توطئه: نقشه کشیدن برای نابودی کسی یا چیزی
خاکدان: محل ریختن خاک روبه ، در اینجا مقصود از این جهان است
سبا: نام سرزمینی در عربستان که ملکه ای قدرتمند به نام بلقیس داشت
سحر آمیز: فریبنده ، آمیخته به جادو
صبا: باد خنکی که از شمال شرقی می وزد
طایر: پرنده ، پرواز کننده
محاربه: با یکدیگر جنگیدن
مرجع تقلید: مجتهدی که در مسائل دینی از او پیروی کنند
منزلت: شان ، درجه ، مقام
نیرنگ: سحر ، جادو
هد هد: شانه به سر ، یکی از پرندگان حضرت سلیمان .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.