کلمات درس ۱۰ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۰ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس باغچه اطفال فارسی چهارم

کلمات درس ۱۰ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس باغچه اطفال فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس دهم ::  باغچه اطفال

معنی کلمات درس دهم فارسی چهارم

خشنود : راضی ، خوشحال عاجز : ناتوان
طاق : سقف ابداع : نوآوری
مکتب : محل درس خواندن درگذشته لبریز : پر
رونق داشتن : خوب بودن وضع کسب و کار سرمشق : الگو ، نمونه
برگزیده شدن : انتخاب شدن بام : پشت بام
جویا : کنجکاو دل سوز : مهربان
اقامت گزیدم : در جایی ساکن شدم، ماندم بردباری : شکیبایی
ذوق : شور و شوق ، علاقه و توانایی مدارا : بردباری، نرمی، مهربانی
کنج : گوشه ابوالعجائب : پدر شگفتی ها
استعداد : آمادگی ، توانایی علم کند : معرّفی کند ، مشهور سازد
مقصود : نیّت ، خواسته ، آرزو مسکین : فقیر ، تهی دست
اراده : خواسته ، میل ، تصمیم کرم : لطف ، جوانمردی
پشتکار : تلاش برای انجام کاری آیت : نشانه ، دلیل
هما: پرنده ی افسانه ای خوشبختی فعال : پُرکار ، کوشا
مدارا : با نرمی و ملایمت رفتار کردن پرشور : پُرحرارت ، باهیجان
رحمت : مهربانی ، دلسوزی پند : نصیحت
ماسوا : موجودات ، مخلوقات اطفال : کودکان
رخ : صورت ، چهره قسم : سوگند
نگین : سنگ قیمتی خشنود : راضی
متحیّر : شگفت زده ، حیرت زده نگین : سنگ قیمتی
دایرشدن : تشکیل شدن ، ایجاد شدن سرگذشت: شرح حال
حرفه : شغل ، پیشه ، کار ابداع : نوآوری
طبع : ذوق ، استعداد پشتکار : تلاش برای انجام کاری
بهره رساندن : فایده داشتن ، مفید بودن ویژه : خاص ، مخصوص
فروزان : تابان ، درخشان ، روشن اجتماع : گروه
قریحه : ذوق ، استعداد از پس : از پشت

کلمات مخالف و متضاد درس دهم کلاس چهارم

باسواد بی سواد
جدید قدیم
قبول رد ، مردود
ابتدا انتها
توانا ناتوان
اسیر آزاد
گدا ثروتمند
مسکین ثروتمند
لبریز خالی
طاق کف
خشنود ناراحت
بهره ضرر
عاجز توانا

کلمات هم خانواده درس دهم کلاس چهارم

صبر = صابر ، صبور
فعال = فعالیت
رحمت = رحیم ، رحم
مقصود = قصد ، قاصد
قبول = قابل ، مقبول
کتاب = کاتب ، مکتوب
مکتب = کتاب ، مکتوب
کرم = کریم ، کرامت
اسیر= اسارت
شهدا = شهادت ، شهید
قاتل = قتل ، مقتول
اطفال = طفل ، طفولیت
اختراع = مخترع
جویا = جوینده
عشق = عاشق ، معشوق
اجتماع = جمع ، مجموعه
تصویر = تصاویر
شغل = شاغل ، مشغول
شعر = شاعر ، مشاعره
استعداد = مستعد
راضی = رضایت
عاجز = عجز
مقصود = قصد
اختراع = مخترع
معلم = علم ، عالم

کلمات سخت املایی درس دهم فارسی چهارم

عشق – قطعه زغال – منقل – کرسی – حرفه ی – گچ بری – طبع پرشور – ذهن جویا – راضی – برگزیده – اقامت گزیدم – شعله ی فروزان – ذوق – قریحه – باغچه اطفال – نمی پذیرند – عاجز بودند – استعداد – ابداع – شرح حال – باغچه بان – اعتماد – فعل – نقاشی – شعر – طاق مسجد – قنادی – رونق – راضی – اختراع – مقصود – تحصیلی – همای رحمت – آیت – ماسوا –گدای مسکین – ابوالعجائب – علم کند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۰ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر همای رحمت کلاس چهارم و برای بخش قبلی از معنی درس مهمان شهر ما کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب صفحه ۸۵ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.