معنی درس یازدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس یازدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

معنی درس یازدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس یازدهم: : شهدا خورشیدند

معنی درس یازدهم شهدا خورشیدند فارسی ششم

ساعت انشاء بود
و چنین گفت معلم با ما: «بچه ها گوش کنید
نظر من این است
شهدا خورشیدند»
معنی: ساعت انشاء بود و معلم با ما این چنین گفت:«بچه ها گوش کنید، به نظر ما شهدا مثل خورشید هستند.»
مرتضی گفت: « شهید
چون شقایق سرخ است»
مرتضی گفت:« شهید مثل گل شقایق، سرخ است»
دانش آموزی گفت:
«چون چراغی است که در خانهی ما میسوزد»
معنی: دانش آموز دیگری گفت:« شهید مانند چراغی است که در خانه‌ی ما میسوزد و نور میدهد.»
و کسی دیگر گفت:
« شهید داستانی است پر از حادثه و زیبایی»
معنی: و کسی دیگر گفت:« شهید مانند داستانی پر از حوادث مختلف و زیبایی است».
مصطفی گفت: «شهید
مثل یک نمره‌ی بیست
داخل دفتر قلب من و تو میماند.»
معنی: مصطفی گفت:«شهید مانند یک نمره‌ی بیست است که در دفتر قلب من و تو میماند.»

معنی کلمات درس یازدهم فارسی ششم

برخیز: بلند شو استعداد: توانایی ، آمادگی
طب: پزشکی خدادادی: چیزی که خدا داده ، منسوب به بخشش الهی
اصرار: پافشاری کردن ، پاپیچ شدن کم نظیر: کم مانند
بالاخره: سرانجام، عاقبت خلاق: سازنده ، آفریننده ، مبتکر
طاقت: توانایی، قدرت سرآمد: برجسته ، ممتاز ، برگزیده ، نخبه
پیرو: طرفدار ، دنباله رو، تابع پیغمبر: پیام آور ، رسول ، فرستاده خدا
حادثه: پیشامد تازه ، واقعه ، رویداد

هم خانواده درس یازدهم فارسی ششم

نظر = ناظر، منظور، نظارت، نظیر
شهدا = شهید، شاهد، مشهود، شهادت
حادثه = حادث، حوادث
داخل = دخالت، دخل، دخیل، مداخله
فکر = افکار، فکور، متفکّر، تفکّر
خالق = خالق، خلقت، مخلوق، خلق
عجیب = عجایب، عجب، تعجب
طب = طبابت، طبیب، مطب
ظروف = ظریف، ظرافت، ظرف
نفوذ = نافذ، منافذ
وضعیت = وضع، اوضاع
عمل = عامل، معامله، عملیات

مخالف و متضاد درس یازدهم فارسی ششم

سختی آسایش
گرما سرما
شدید خفیف
ناراحتی خوشحالی
شب روز
بسته باز
داخل خارج

پیام درس یازدهم فارسی ششم

در این درس و دلاوری ها و از خودگذشتگی های شهیدان عزیزمان اشاره شده است. شهیدان که خود در راه هدف شان فدا شدند تا ما با آرامش و آسایش زندگی کنیم این انسان های بزرگ همواره در طول تاریخ جاودان و پاینده خواهند بود .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس یازدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس بوعلی و بهمنیار فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی کلمات حکایت درخت علم فارسی ششم صفحه ۷۷ استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.