معنی درس یازدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس یازدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۱ پرچم داران فارسی هشتم

معنی درس یازدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۱ پرچم داران فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / درس ۱۱ :: پرچم داران
پیام درس: دفاع از وطن ، تشویق به افتخار آفرینی و بزرگداشت شهدا

معنی صفحه ۸۱ فارسی هشتم

واژه های مهم:
گزند: آسیب
گستاخی: بی شرمی
پیکره: جسم ، تن
اراده: تصمیم ، عزم
خیل: گروه و دسته ، جمع
جان برکف: فداکار ، ایثار کننده جان
هجوم: تازش ، حمله.
آرایه های ادبی:
ایران
: جان بخشی
پاره ای از پیکره ماست: کنایه و تشبیه
لحظه های تلخ و شیرین: تضاد خون دل خوردن و در دل جای دادن: کنایه.

معنی صفحه ۸۲ فارسی هشتم

واژه های مهم:
تازش: هجوم از مصدر تاختن
حماسه: دلیری ، شجاعت
رشید: خوش قد و قامت ، دلیر
تعهد: پیمان بستن ، به عهده گرفتن
سرزمین آسمانی: پاک و مقدس
سرزنده: با نشاط
سیما: چهره
زیور: زینت
خلاقیت: آفرینش
عرصه: میدان ، قلمرو
آرایه های ادبی:
آسمان و زمین
: منظور همه جا، تناسب و تضاد
بمب، موشک، آتش: مراعات نظیر
ایران: تشخیص
رنگ نباخت و نلرزید: کنایه از نترسیدن
پابرجا: کنایه از مقاوم و پایدار
درس پاکی و پایداری و پاسداری: هرسه تشبیه دارد . پاکی و پایداری و … به درسی تشبیه شده است .
دل زنده: منظور آگاه و بصیر
پاکی، پایداری، پاسداری: واج آرایی.
همانند قلل: تشبیه
سرود سرافرازی: تشبیه دارد سرافرازی و آزاد منشی به سرودی تشبیه شده است .

معنی شعر صفحه ۸۳ فارسی هشتم

۱- ای وطن، ای دل مرا مأوا ◈※◈ ای وطن، ای تن مرا مسکن

معنی: ای وطن من، تو جایگاهی برای امنیت و آسایش و پناهگاه من هستی.
ای وطن: تشخیص( با وطن حرف می زنیم)
واج آرایی: حرف «م»

دانش زبانی:
بیت ۶ جمله است .
ای حرف ندا: وطن منادا
ای دوم حرف ندا، وطن منادی محذوف
بیت دوم هم به همین صورت است. مرا(را فک اضافه: ماوای دل من هستی)ماوا: مسند
مسکن تن من(مسکن: مسند)

۲- ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم ◈※◈ ای وطن، ای تو جان و ما همه تن …

معنی: ای وطن، تو مانند نور و روشنایی برای چشم ما هستی. تو مانند جان در بدن ما هستی.
آرایه های ادبی:
ای وطن
: تشخیص( با وطن حرف می زنیم)
تشبیه: ( وطن به نور، ما به چشم، وطن به جان و ما به تن تشبیه شده است)
دانش زبانی:
بیت هشت جمله دارد . در هر مصراع دو منادا داریم و منادای دوم در هر مصراع محذوف است.
تو: نهاد
نور: مسند
چشم: مسند
جان و تن: مسند

۳- نکته‌ای گویمت که گر شنوی ◈※◈ شاد، مانی به جان و زنده به تن

معنی: نکته‌ای به تو میگویم که اگر آن را بشنوی، باعث شادی روح و پایداری جسمت میشود.
دانش زبانی:
بیت چهار جمله دارد.
ضمیر (ــَت ) در گویمت ، نقش متمم دارد.( به تو می گویم )

۴- آدمی را چو هفت مهر به دل ◈※◈ نبُوَد کم شمار از اهریمن:

معنی: اگر انسان، محبت هفت چیز را در دل نداشته باشد، او را از شیطان کمتر بدان
واژه های مهم:
اهریمن:
شیطان

۵- مهر ناموس و زندگانی و دین ◈※◈ عزّت و خاندان و مال و وطن

معنی: آن هفت محبت: علاقه به آبرو، زندگی، دین و مذهب، شرف و بزرگی، خانواده و دارایی و سرزمین
واژه های مهم:
ناموس:
آبرو، حیثیت
دانش زبانی:
هر دو بیت (۴و۵) با هم دو جمله دارد بیت دوم ، کال ، بدل برای عبارت هفت مهر در بیت قبل به حساب می آید.

۶- و آن که حبّ وطن نداشت به دا ◈※◈ مرده زان خوب‌تر به باور من

معنی: و کسی که میهن دوستی و علاقه به وطن را در دل نداسته باشد. به اعتقاد من مرده از چنین انسانی بهتر است.
واژه های مهم:
حب وطن: میهن دوستی
دانش زبانی: بیت دو جمله دارد.
آن کسی: نهاد
حب وطن: مفعول
دل: متمم
مرده: نهاد
آن: متمم
خوبتر: مسند
باورمن: متمم.
بیت به حدیث « حُب الوطن من الایمان » اشاره دارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.