کلمات درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس دوازدهم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۱۲ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس دوازدهم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس دوازدهم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس دوازدهم :: فردوسی

معنی کلمات درس فردوسی فارسی دوم ابتدایی

گذشته: قبل قدیمی: کهنه
سال گذشته: سال قبل، پارسال
آرامگاه: مقبره ، محل آرامش ابدی
شاعر: کسی که شعر می گوید
راهنما: کسی که راهنمایی می کند
با ارزش: ارزشمند، چیزی که ارزش دارد
داستان: قصّه
درباره ی: در مورد
عظیم: بزرگ
پدید آورد: به وجود آورد
خداحافظ: خدانگه دار، بدرود
زیاد: فراوان
زحمت کشید: رنج کشید
اثر: نتیجه
پهلوان: ورزشکار دلیر

مخالف کلمات درس فردوسی فارسی دوم

عظیم کوچک
بزرگترین کوچکترین
با ارزش بی ارزش
نزدیک دور
دور تر نزدیک تر
آباد خراب

کلمات مهم املایی درس ۱۲ فارسی دوم

گذشته – خواهرم – زیارت – امام رضا(ع) – توس – فردوسی – شاعر – روز بعد – فاصله ی – جمعیّت – راهنما – صحبت – زحمت – شاهنامه – پهلوانان – رستم – جمع – اثری – عظیم – خدا حافظی – قول – بعضی – تعریف – جوجه کلاغ – جستی – جست و خیز –  اتّفاقاً – حتماً – قار قاری – تعجّب – سراغ