معنی درس ۱۲ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس ۱۲ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس یازدهم پیام آور رحمت فارسی نهم

معنی درس ۱۲ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس یازدهم پیام آور رحمت فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس ۱۲ :: پیام‌آور رحمت

معنی شعر صفحه ۹۱ فارسی نهم

علم و دین با گلشن جان است ◈※◈ نردبان عقل و حس انسان است

معنی: دانش دین، اوج کمال روح و جان انسان است و عقل و حس مانند نردبانی برای رسیدن به آن می‌باشد.
دانش زبانی:
گلشن: باغ
علم و نردبان: نهاد/ بام و عقل: مسند
آرایه های ادبی:
تشبیه (علم دین به بام/ گلشن جان/ عقل و حس به نردبان)
تناسب (بام و نردبان)
واج‌آرایی (ن)

معنی صفحه ۹۲ فارسی نهم 👇

ای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی‌ها و گفته‌هایتان نمی‌نگرد؛ بلکه به دل‌ها و کردارتان می‌نگرد.
معنی: ای ابوذر! خداوند بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمی‌کند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه می‌کند.
واژه های مهم:
متعال: بزرگ، بلندمرتبه
سیما: چهره
گفته: گفتار، سخن
آرایه های ادبی:
حس‌آمیزی
: نگریستن به گفته‌ها
تناسب: سیما و دل
دانش زبانی:
ابوذر: منادا
خداوند: نهاد
متعال: صفت
سیما: متمم
ظاهر: مضاف‌الیه
دارایی‌ها: متمم
گفته‌ها: متمم
تان: شما: مضاف‌الیه
دل‌ها: متمم
کردار: متمم

ای ابوذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز، غنیمت شمار: جوانی‌ات را پیش از فرا رسیدن پیری، تندرستی‌ات را پیش از بیماری، بی‌نیازی‌ات را پیش از نیازمندی، آسایشت را پیش از گرفتاری و زندگی‌ات را پیش از مرگ.
معنی: ای ابوذر پنج چیز را پیش از پنج چیز با ارزش بدان؛ جوانی‌ات را پیش از آمدن پیری، سلامتی‌ات را پیش از بیماری، بی‌نیازی‌ات را پیش از نیازمندی، آسایشت را پیش از گرفتاری و زندگی‌ات را پیش از مرگ.
واژه های مهم:
غنیمت شمردن: قدر دانستن
آرایه های ادبی:
تضاد
: جوانی، پیری – تندرستی، بیماری – بی‌نیازی، نیازمندی – آسایش، گرفتاری – زندگی، مرگ
دانش زبانی:
ابوذر
: منادا
جوانی: مفعول
اَت: تو: مضاف‌الیه
تندرستی: مفعول
اَت: تو: مضاف‌الیه
بی‌نیازی: مفعول
اَت: تو: مضاف‌الیه
آسایش: مفعول
اَت: تو: مضاف‌الیه
زندگی: مفعول

ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمی‌دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.
معنی: ای ابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخت نداری از تو پرسش شود، بگو که پاسخ آن را نمی‌دانم تا از اتفاقات و حوادث ناخوشایند آن در امان و آسوده باشی.
واژه های مهم:
پیامد: سرانجام، نتیجه
ناگوار: تلخ
دانش زبانی:
ابوذر: منادا
درباره: حرف اضافه
چیزی: متمم
که: حرف ربط
به: حرف اضافه
آن: متمم
علم: مفعول
ناگوار: صفت
آن: مضاف‌الیه
در امان: مسند

ای ابوذر به اندازۀ نیاز، سخن بگوی. گشاده‌روی و خندان باش که خدای تعالی، گشاده‌روی و آسان‌گیر را دوست دارد.
معنی: ای ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش. زیرا خدای بلند مرتبه، انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.
واژه های مهم:
گشاده‌روی: خندان
تعالی: بلندمرتبه
دانش زبانی:
خدایْ
: با نشانه ساکن خوانده می‌شود
ابوذر: منادا
به: حرف اضافه
نیاز: مضاف‌الیه
لحن: مفعول
گشاده‌روی: مسند
آسان‌گیر: مسند

معنی صفحه ۹۳ فارسی نهم 👇

ای ابوذر، هم‌نشین نیک بهتر از تنهایی و تنهایی، بهتر از هم نشین بد است.
مَثَلِ مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همۀ اندام‌ها آگاهی یابند و رنجور شوند.
معنی: ای ابوذر، هم نشین خوب بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از هم نشین بد است. مثل مومنان، که همگی مانند اندام یک بدن هستند ، هنگامی که به یک عضو آسیبی برسد، همه اندام ها با خبر و ناراحت میشوند
واژه های مهم:
مثل: داستان، حکایت
جمله: همه
رنجور: بیمار (رنج + ور)
آرایه های ادبی:
تضاد
: نیک و بد
تشبیه: مثل مؤمنان جمله چون یک تن است
تشخیص: یک اندام را رنجی رسد
دانش زبانی:
ابوذر
: منادا
هم نشین: نهاد
نیک: صفت
بهتر: مسند
تنهایی: مسند
بهتر: مسند
بد: صفت
چون اول: حرف اضافه (مانند)
چون دوم: حرف ربط (اگر)
جمله: قید
یک اندام را: به یک اندام: را حرف اضافه
اندام: نهاد

ای ابوذر، مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی؛ زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته نمی‌شود.
مومن برای رهایی از گناه و نافرمانی، بیش از گنجشکِ در قفس، تلاش می‌کند.
معنی: ای ابوذر مبادا با برادر مسلمانت قهر کنی، زیرا رفتار خوب و شایسته در هنگام قهر به پیشگاه خداوند پذیرفته نمیشوند.
واژه های مهم:
مبادا: هرگز
مؤمن: گرونده
رهایی: رها شدن
آرایه های ادبی:
تشبیه: تلاش مؤمن در معرض گناه به گنجشک در قفس برای رهایی
دانش زبانی:
ابوذر
: منادا
مبادا: شبه جمله
برادر: متمم
کردار: متمم
کردار: نهاد
شایسته: صفت
پذیرفته: مسند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.