معنی درس ۱۲ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۱۲ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس دوازدهم خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی هفتم

معنی درس ۱۲ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس دوازدهم فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / درس ۱۲: خدمات متقابل اسلام و ایران

معنی شعر صفحه ۱۰۷ فارسی هفتم

آفرین جان آفرین پاک را  ◈※◈  آن که جان بخشید و ایمان خاک را

معنی: درود و ستایش برای خداوند پاک و منزه است که به وجود انسان روح و ایمان بخشید .
اشاره به آیه « خلق الانسان من طین » ما انسان را از گل آفریدیم .

معنی کلمات درس دوازدهم فارسی هفتم

متقابل: دو سویه ادیب: شاعر، سخندان
پرتو: روشنائی، نور ارزنده: با ارزش
متعلق: وابسته فیلسوف: دانشمند علم فلسفه
گرایش: میل، علاقه ظهور: پیدایش
مانع: بازدارنده شایان: شایسته
لیاقت: شایستگی بلند آوازه: مشهور
تکلم: سخن گفتن اقلیّت: گروه کم
مُقتدا: رهبر، پیشوا ملل: جمع ملت
آیین: روش مظاهر: جمع مظهر، نشانه ها
توسعه: پیشرفت اُدبا: جمع ادیب، سخندان ها
سهم: قسمت جامه: لباس
مورّخ: تاریخ نویس عُرفا: جمع عارف، خداشناسان
ذوق: علاقه، استعداد

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.