معنی درس ۱۳ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس ۱۳ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی آشنای غریبان، میلادِ گل فارسی نهم

معنی درس ۱۳ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی آشنای غریبان، میلادِ گل فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس ۱۳ :: آشنای غریبان، میلادِ گل

معنی صفحه ۹۸ فارسی نهم 👇

آشنای غریبان

 ۱- چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند ◈※◈ موج‌های پریشان تو را می‌شناسند

معنی: چشمه های خروشان و موج های آشفته، تو را میشناسند.

واژه های مهم:
خروشان: پرجوش و خروش
پریشان: آشفته
آرایه ها ادبی:
شناختن چشمه و موج: تشخیص
چشمه‌های خروشان: استعاره از انسان‌های بزرگ و انقلابی و عالمان و دانشمندان
موج‌های پریشان: استعاره از انسان‌های گمراه
چشمه، خروشان، موج، پریشان: مراعات نظیر
واج‌آرایی حرف «ش»
دانش زبانی:
چشمه‌های خروشان، موج‌های پریشان
: ترکیب وصفی
چشمه، خروشان، پریشان (پریش از مصدر پریشیدن + ان): واژه‌ٔ مشتق
چشمه‌های خروشان، موج‌های پریشان: نهاد
خروشان، پریشان: صفت
تو: مفعول

۲- پرسشِ تشنگی را تو آبی، جوابی ◈※◈ ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند

معنی: تو برای انسان های تشنۀ معرفت، همانند آب ارزشمند هستی. ریگ های بیابان هم ارزش تو را میدانند.

واژه های مهم:
ریگ: سنگ‌ریزه
آرایه ها ادبی:
تلمیح: بیت به پرسش و پاسخ امام رضا (ع) در بین دانشمندان مذاهب دیگر تلمیح دارد.
شناختن ریگ‌ها: تشخیص
پرسش تشنگی: اضافۀ تشبیهی
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی: امام رضا (ع) مانند آب برای تشنگی است (آرایه تشبیه)
بیابان: نماد تشنگی
پرسش، جواب: تضاد، تناسب
تشنگی، آب: تضاد، تناسب
واج‌آرایی «الف»
دانش زبانی:
بیت سه جمله
پرسش تشنگی: ترکیب اضافی
تو (در بیت اول)، ریگ‌ها: نهاد
آبی، جوابی: مسند
پرسش تو (در مصراع دوم): مفعول
پرسش تشنگی: گروه اسمی، پرسش: هسته، تشنگی: وابسته پسین مضاف‌الیه

۳- نام تو رُخصت رویش است و طراوت ◈※◈ زین سبب برگ و باران، تو را می‌شناسد

معنی: نام تو اجازۀ روییدن و شادابی است. به همین دلیل تمام گیاهان و قطره های باران تو را میشناسند

واژه های مهم:
رخصت: اجازه
رویش: روییدن
طراوات: شادابی، تازگی
آرایه ها ادبی:
تلمیح: بیت به واقعۀ دعای باران امام رضا(ع) اشاره دارد.
رویش، طراوت، برگ، باران: مراعات‌نظیر
واج‌آرایی حرف «ر»
دانش زبانی:
نام تو، برگ و باران: نهاد
رخصت: مسند
تو (در مصراع دوم): مفعول
رویش، باران: مشتق
زین سبب: قید
زین: مخفف از این

۴- هم تو گل‌های این باغ را می‌شناسی ◈※◈ هم تمام شهیدان تو را می‌شناسند

معنی: تو همۀ انسان های خوب و شایستۀ این جهان را میشناسی و تمام شهیدان نیز تو را میشناسند

واژه های مهم:
گلها: انسان های خوب و پاک
باغ: منظور دنیا
آرایه ها ادبی:
گل: استعاره از خوبان و نیکان، شهیدان
این باغ: استعاره از کشور ایران
باغ، گل: مراعات‌نظیر
تو: آرایه تکرار
واج‌آرایی «الف ، ش»
دانش زبانی:
تو (در بیت اول)، تمام شهیدان: نهاد
گل‌ها، تو (در مصراع دوم): مفعول
تمام شهیدان: ترکیب اضافی
«هم»: به معنی همچنین قید تاکید است.
می‌شناسی، می‌شناسند: مضارع اخباری

۵- اینک ای خوب! فصل غریبی سرآمد ◈※◈ چون تمام غریبان تو را می‌شناسند

معنی: ای امام خوب ما، اکنون زمان غریبی و تنهایی به پایان رسید زیرا تمام انسان های غریب، تو را میشناسند.

واژه های مهم:
غریبی: تنهایی
سرآمد: به پایان رسید
آرایه ها ادبی:
ای خوب: مقصود امام رضا (ع) است.
سر آمدن: کنایه از به پایان رسیدن
واج‌آرایی «الف»
فصل غریبی: اضافۀ تشبیهی
دانش زبانی:
اینک
: قید زمان
ای خوب: منادا و شبه جمله، خوب: صفت جانشین اسم
چون (به معنای زیرا): حرف ربط
فصل غریبی: گروه نهادی
فصل: هسته
غریبی: وابسته پسین مضاف‌الیه
تمام غریبان: گروه نهادی
تمام: وابسته پیشین صفت مبهم
غریبان: هسته
تو: مفعول
غریبان: صفت جانشین اسم
غریبان، غریبی (غریب + ی مصدری): واژه مشتق
سرآمد: فعل مرکب

۶- کاش من هم عبور تو را دیده بودم ◈※◈ کوچه‌های خراسان تو را می‌شناسد

معنی: کاش من هم عبور تو را از خراسان دیده بودم. تمام مردم خراسان تو را میشناسند

واژه های مهم:
عبور: گذر
کاش: شبه جمله، قید افسوس و آرزو
آرایه ها ادبی:
شناختن کوچه‌ها: تشخیص
واج‌آرایی «الف»
عبور، کوچه: مراعات نظیر
تلمیح به آمدن امام رضا (ع) به خراسان
دانش زبانی:
هم (به معنی همچنین)
: قید تاکید
من: نهاد و هسته
عبور تو: گروه مفعولی
عبور: هسته
تو: وابسته پسین مضاف‌الیه
دیده بودم: ماضی بعید
کوچه‌های خراسان: گروه نهادی
کوچه: هسته
ها: وابسته پسین علامت جمع
خراسان: وابسته پسین: مضاف‌الیه
تو (در مصراع دوم): مفعول و هسته
می‌شناسند: مضارع اخباری

معنی کلمات آشنای غریبان فارسی نهم

آوا: آهنگ
پهنه: عرصه ، میدان
خوب: نیکو ، پسندیده
درنگ: مکث
رخصت: اجازه ، دستور و فرمان
زین سبب: به این دلیل
طراوت: تازگی
غریب: نا آشنا
لحن: کشیدن آواز در سرود ، آهنگ سخن

معنی صفحه ۹۹ فارسی نهم 👇

میلاد گل

۱- میلادِ گُل و بهار جان آمد ◈※◈  برخیز که عید می‌کشان آمد

معنی: تولد حضرت مهدی که مانند بهار جان بخش است، از راه رسید. از جای خود بلند شو زیرا عید عارفان و عاشقان است.
واژه های مهم:
می‌کشان: می‌خواران
آرایه های ادبی:
گل
: استعاره از امام زمان (عج)
می‌کشان: مقصود عارفان و عاشقان حضرت مهدی (عج) است.
گل، بهار، عید: مراعات نظیر
واج‌آرایی «الف»
دانش زبانی:
میلاد گل و بهار جان
: گروه نهادی
می‌کشان: واژه مرکب
عید می‌کشان: گروه نهادی
عید: هسته
می‌کشان: وابسته پسین مضاف‌الیه

۲- خاموش مباش زیرِ این خرقه ◈※◈ بر جهان جهان، دوباره جان آمد

معنی: در این دنیا آرام در گوشه‌ای منشین. برخیز زیرا جهان از نو، زنده شده است.

واژه های مهم:
خرقه: لباس درویشان
آرایه های ادبی:
خرقه
: استعاره از این جهان
جان گرفتن: کنایه از شادی و نشاط مردم جهان
جهان: مجاز از مردم
جان، جهان: جناس ناقص افزایشی
جان: آرایه تکرار
واج آرایی «ج»
دانش زبانی:
خاموش
: مسند
جان: به ترتیب متمم و نهاد
دوباره: قید
جان جهان: گروه اسمی
جان: هسته
جهان: وابسته پسین مضاف الیه

۳- گلزار ز عیش، لاله باران شد ◈※◈ سلطان زمین و آسمان آمد

معنی: گلستان پر از گل های الله شده است زیرا پادشاه آسمان و زمین از راه رسیده است

واژه های مهم:
گلزار: گلستان
عیش: خوشی، خرمی، زندگی
آرایه های ادبی:
گلزار
: استعاره از جهان
عیش و شادمانی گلزار: تشخیص
سلطان زمین و آسمان: استعاره از حضرت مهدی (عج)
زمین، آسمان: تضاد، تناسب
گلزار، لاله باران: مراعات نظیر
واج‌آرایی «الف»
دانش زبانی:
گلزار
: نهاد
عیش: متمم
لاله باران: مسند
سلطان زمین و آسمان: گروه نهادی

۴- آمادۀ امر و نهی و فرمان باش ◈※◈ هشدار که منجی جهان آمد

معنی: آماده باش که مطابق فرمان او باشی و هوشیار باش که نجات بخش تمام هستی از راه رسید.

واژه های مهم:
نهی: بازداشتن
هشدار: هشیار باش
منجی: نجات دهنده
آرایه های ادبی:
امر، نهی
: تضاد
منجی جهان: مقصود حضرت مهدی (عج) است.
امر، نهی، فرمان: مراعات‌نظیر
واج‌آرایی «الف»
جهان: مجاز از مردم
دانش زبانی:
آمادۀ امر و نهی و فرمان
: گروه مسندی
هشدار (به معنی آگاه باش): شبه جمله
منجی جهان: گروه نهادی
منجی: هسته
جهان: مضاف‌الیه

معنی کلمات میلادِ گل فارسی نهم

جان: روح و روان
خاموش بودن: ساکت بودن
خرقه: لباس، جامه عارفان و درویشان. زیر این خرقه: مقصود «این دنیا» است.
سلطان: تسلط، فرمانروایی، پادشاه، جمع: سلاطین
عیش: زندگی
منجی: نجات بخش
میلاد: هنگام ولادت ، روز تولد
می کشان: باده نوشان ، می خواران که در سرودۀ امام خمینی (ره) منظور از آن ، عارفان و عاشقان حضرت ولی عصر (عج) است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.