معنی درس سیزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس سیزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۳ ادبیات انقلاب فارسی هشتم

معنی درس سیزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۳ ادبیات انقلاب فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / درس ۱۳ :: ادبیات انقلاب

بخش ادبیات انقلاب
واژه های مهم:
جلوه
: نمایش
سو: طرف
فروپاشی: متلاشی شدن
شورانگیز: هیجان آور
برجسته: معروف، چشمگیر، بزرگ
عامل: عمل کننده، اجرا کننده
استوار: محکم، پایداری
دل سپاری: دلدادگی
پیشوا: راهنما، رهبر
بنیان گذار: مؤسس
فرزانه: حکیم؛ عالِم؛ دانشمند، شریف
تکیه: حمایت، پشت دادن
باطن: درون، ضمیر
زایا: خلّاق، زاینده
استوار: پایدار، مقاومآرایه های ادبی:
فروپاشی: کنایه از نابود شدن
شورانگیز: کنایه از تحرّک داشتن
دل سپاری: کنایه از عاشق شدن، علاقه
جهانیان: مجاز از مردم جهان
تکیه: کنایه از حمایت کردن
بخش ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات
واژه های مهم:
انسجام
: مستحکم شدن؛ استوار شدن؛ استواری
باور: اعتقاد، عقیده
منش: رفتار، کردار، خلق و خوی
عظیم: بزرگ
بنیاد: پایه، اصل، شالوده
جلوه گر: هویدا و آشکار و پدید و ظاهر
ایثار: جانبازی، فداکاری، قربانی
ستم ستیزی: مبارزه با ظلم و ستم
حماسه: دلیری، پهلوانی
رواج: گسترش با گسترش، مترادفند
فضیلت: برتری
درونمایه: محتوا
شور: ذوق، شوق، وجد، هیجان
رادمردی: بخشندگی . جوانمردی
آرمان: آرزو

آرایه های ادبی:
روی آوردن: کنایه از توجه کردن
آیینه فرهنگ: اضافه تشبیهی
اثر ادبی مانند شاهنامه: تشبیه
رو کردن: کنایه از نشان دادن
چشم: مجاز از نگاه
در: استعاره از متن، واژه
به روی ادبیات گشود: کنایه از نشان دادن
گشود: مجاز از نشان دادن
فضیلت هایی مانند همدلی: تشبیه
محتوا: مجاز از آنچه در سخن قصد شده
درونمایه، محتوا: مترادف
ادبیات انقلاب، آیینه انقلاب است: تشبیه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.