معنی درس ۱۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس ۱۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس چهاردهم پیدای پنهان فارسی نهم

معنی درس ۱۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس چهاردهم پیدای پنهان فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس ۱۴ :: پیدای پنهان

معنی کلمات پیدای پنهان فارسی نهم

احوال: جمع حال، حال ها فروغ: پرتو، روشنایی
اکرام: گرامی، بخشنده فواید: جمع فایده، سودها
امور: جمع امر، کارها قائل: سخن گو، گوینده، کسی که به خطای خود اقرار می کند
اندوهناک: غمگین جمله: همه، همگی
بقا: دوام، زندگی حاجت: نیاز
پرداختن: در اینجا به معنی بیرون رفتن حکمت: دانش، علم به حقایق اشیا
تامل: فکر کردن، دوراندیشی، اندیشیدن حیا: خجالت، شرمساری
تدبیر: چاره اندیشی، پایان کارها را پیش بینی کردن متانت: سنگینی در رفتار، وقار و استواری
تضرع: زاری کردن، حالت دعا و التماس مزار: جای زیارت، زیارتگاه
تعالی: بلند پایه، بلند مرتبه مساکین: جمع مسکین، فقیران، بیچارگان
توحید: یکتاپرستی مصلحت: خیراندیشی، نیک خواهی
جراحت: زخم مصیبت: بلا، سختی بزرگ
طبیعت: سرشت، خلق و خوی معاصی: جمع معصیت، گناهان
طریقه: روش معرفت: شناختن چیزی، علم و دانش
طعام: غذا معلوم: آشکار
طلب عافیت: درخواست سلامتی موافق: همراه، سازگار
عبرت: پند نبوت: پیامبری
عظیم: بزرگ نفع: سود
علیم: دانا، دانشمند، آگاه نمی داشت: خلق نمی کرد
غافل: ناآگاه، بی خبر هاضمه: هضم کننده

معنی صفحه ۱۰۳ فارسی نهم 👇

جهان، جمله، فروغ روی حق دادن  ◈※◈  حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان

معنی: همه جهان جلوه ای از نور الهی است . خدا آنقدر آفریده ها جلوه کرده و آشکار است که ما از فرط آشکار بودن خدا نمی توانیم او را ببینیم.
واژه های مهم:
جمله: همه
فروغ: روشنی، پرتو
اندر: در
آرایه ها ادبی:
متناقض‌نما یا پاراداوکس: پیدای پنهان بود.
دانش زبانی:
جهان: مفعول
جمله: قید
وی: متمم
پنهان: مسند

صفحه ۱۰۴ فارسی نهم 👇

ای مفضّل، به یاد کردن خلقت انسان. پس، عبرت گیر از آن
معنی و مفهوم:  ای مفضل از یادآوری آفرینش انسان شروع می‌کنم. پس از آن عبرت بگیر.

تفکّر کن ای مفضّل، در هم اعضای بدن و تدبیر آنها که هر یک برای هدفی و حاجتی آفریده شده‌اند
معنی و مفهوم:  ای مفضل، دربار تمام اعضای بدن و تدبیر و اندیش آنها فکر کن که هر یک از این اعضا برای هدف و نیازی آ‏فریده شده‌اند.

حضرت فرمود: بپرس از ایشان که آیا این طبیعت که شما می‌گویید، علم و قدرت دارد بر این کارها یا نه؟ اگر گویند که علم و قدرت دارد، پس به خدا قائل شده‌اند و او را «طبیعت» نام کرده‌اند؛ زیرا معلوم است که طبیعت را شعور و اراده نیست؛ و اگر گویند که طبیعت را علم و اراده نیست، پس معلوم است که این کارها از طبیعت بی‌شعور، صادر نمی‌شود.
معنی و مفهوم:  از آنها که کار اعضای بدن را به طبیعت نسبت می‌دهند، بپرس که آیا این طبیعت که شما می‌گویید دانش و قدرت و توانایی به انجام این کارها را دارد یا خیر؟ اگر آنها جواب دهند که علم و قدرت انجام این کار را دارد پس به وجود خدا اقرار دارند و فقط ظاهراً آن را طبیعت نام نهاده‌اند، زیرا معلوم و آشکار است که برای طبیعت شعور و احساس و اراده‌ای وجود ندارد و اگر بگویند که برای طبیعت علم و اراده‌ای وجود ندارد پس معلوم می‌شود که این کارها از طبیعت بی‌شعور به وجود نمی‌آید.

برای آنکه حرارت در دل جمع نشود که آدمی را تلف کند
معنی و مفهوم:  برای آنکه دمای بدن و قلب بالا نرود و باعث از بین رفتن انسان نشود.

صفحه ۱۰۵ فارسی نهم 👇

اگر از این قوّه‌ها حافظه را نمی‌داشت، چگونه بود حال او و چه خلل‌ها داخل می‌شد در امور و زندگانی و کارهای او
معنی و مفهوم:  اگر از نیروها حافظه را خلق نمی‌کرد، حال و روز انسان چگونه بود و چه آسیب‌هایی در زندگی به او می‌رسید.

صفحه ۱۰۶  فارسی نهم 👇

پس، داده است خداوند علیم به آدمی آنچه صلاح دین و دنیای او در آنهاست و منع کرده است از آدمی، دانستن امری چند را که در شأن و طاقت او نیست دانستن آنها
معنی و مفهوم:  خداوند آگاه آنچه را که صلاح دین و دنیای انسان در آن است، به او داده است و آنچه را که طاقت دانستن آن را ندارد، از دانستن آن منع کرده است.

زیرا که چون آدمی را احتیاج به آب، شدیدتر است از احتیاج به نان
معنی و مفهوم:  چون انسان به آب بیشتر از نان نیاز دارد

و اگر آدمی را هرگز دردی نمی‌رسید، به چه چیز ترک می‌کرد گناهان را و به چه چیز تواضع می‌کرد برای خدا و تضرّع می‌کرد نزد او؟
معنی و مفهوم:  اگر انسان درد را احساس نمی‌کرد، چگونه گناهانش از بین می‌رفت و با چه ابزاری به درگاه خدا زاری می‌کرد و افتادگی می‌نمود.

و به چه چیز مهربانی می‌کرد به مردم و صدقات می‌نمود به مساکین؟ نمی‌بینی کسی را که به دردی دچار شد، خضوع می‌کند و به درگاه خدا روی می‌آورد و طلب عافیت می‌کند و دست می‌گشاید به دادن صدقه؟ پس نمی‌بینی که حکیم علیم در هر امری، آنچه به عمل آورده، همه موافق حکمت است و راه خطا در آن نیست؟
معنی و مفهوم:  با چه چیزی به مردم مهربانی می‌کرد و به بیچاره‌ها و مردم صدقه می‌داد؟ آیا نمی‌بینی کسی را که به یک دردی دچار می‌شود، فروتنی و خضوع می‌کند و به درگاه خداوند راز و نیاز می‌کند و از خدا رستگاری و تندرستی می‌خواهد و دستش را برای دادن صدقه و کمک باز می‌کنند؟ پس آیا نمی‌بینی که خداوند حکیم دانا در هر کاری، آنچه به وجود آورده و آفریده است همگی موافق و همراه حکمت و دانش است و هیچ راه خطا و اشتباهی در کارهای خدا وجود ندارد؟

پس من شاد وخوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد و خدا را حمد کردم.
معنی و مفهوم:  پس من شاد و خوشحال برگشتم و به خاطر آنچه از شناخت و آگاهی به دست آوردم. خدا را شکر کردم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.