معنی درس ۱۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۱۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس چهاردهم امام خمینی فارسی هفتم

معنی درس ۱۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس چهاردهم امام خمینی فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / درس ۱۴: امام خمینی

معنی کلمات درس چهاردهم فارسی هفتم

عوض کردن: دگرگون کردن، تغییر دادن روحانیون: جمع روحانی
آزادی‌خواه: دوستدار آزادی مرجعیّت: رهبری دینی، مرجع تقلید بودن
مظلوم: ستمدیده، ظلم شده اطاعت: پیروی
عالَم: دنیا، جهان نهضت: جُنبش، حرکت مردمی
سلام الله علیها: درود خدا بر او باد اعتراض: مخالفت، شکایت
شلّیک: صدای گلوله حمایت: طرفداری
سوار: سوارکار تظاهرات: راهپیمایی
سرفراز: سربلند، پرافتخار تبعید: دور کردن، به جای دور فرستادن
مزدوران: دست نشانده، آدم اجیر شده با پول طرز: شیوه، روش
خان: لقب مالکان زمین مرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک
ناجوان مردانه: از روی نامردی تألیف: نوشتن
دلاور: دلیر، شجاع استعمارگر: کشور زور گو و ستمگر
بدین گونه: اینطور برافراشته: بلند کرده
تحصیل: درس‌خواندن، یاد گرفتن ممنوع: منع شده
مکتب‌خانه: مدرسه در قدیم ناگزیر: ناچار
ختم قرآن: پایان، یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن فعّال: کوشا، پُرکار
حوزه‌ی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی اعتصاب: دست از کار کشیدن به نشانه‌ی اعتراض
برگزید: انتخاب کرد فرمان: دستور
تأسیس کرد: به وجود آورد، تشکیل داد بانگ: صدا، فریاد
عالِم: دانشمند آموزگار: معلّم، آموزنده
فروتن: متواضع، افتاده گریخت: فرار کرد
خوش بیانی: گرمزبانی، دلنشینی کلام استقبال: پیشواز کسی رفتن
سیمای جذّاب: چهرهی دوست داشتنی نظام شاهنشاهی: حکومت پادشاهی
صاحب: دارا واژگون: سرنگون
خصوصیّات: جمع خصوصیه، ویژگی‌ها پایه‌گذاری: به وجود آوردن، راهاندازی
اعتقاد: باور غافل: بیخبر
دگرگون کرد: تغییر داد میراث: باقی مانده
عُلما: جمع عالِم، دانشمندان گران‌بها: با ارزش

آرایه درس چهاردهم فارسی هفتم

صفحه ۱۲۰ فارسی هفتم:
یک‌صدا بودن ← کنایه از متحّد بودن
صفحه ۱۲۱ فارسی هفتم:
بر خاک افتاد
 ← کنایه از کشته شدن
از پا درآمد ← کنایه از نابود شد، از بین رفت
صفحه ۱۲۲ فارسی هفتم:
پرچم مبارزه
 ← اضافهی اقترانی
پرچم را برافراشته نگاه داشت ← کنایه از ادامه دادن مبارزه
گوش جهانیان ← اضافهی استعاری
جهانیان ← مجاز از مردم جهان
صفحه ۱۲۳ فارسی هفتم:
مردم از جان و دل؛  جان و دل
 ← مجاز از تمام وجود
شبی تلخ ← حس آمیزی
به خدا پیوست ← کنایه از اینکه فوت شد، از دنیا رفت
مانند جان ← تشبیه جمهوری اسلامی به جان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.