معنی درس شانزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس شانزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۶ پرنده آزادی کودکان سنگ فارسی هشتم

معنی درس شانزدهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۱۶ پرنده آزادی کودکان سنگ فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / درس ۱۶ :: پرندۀ آزادی، کودکان سنگ

صفحه ۱۱۳ فارسی هشتم

ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

ماه: استعاره از انسان های ایثار گر و بخشنده
لکه های سیاه: بدی، غصه، سختی ها
مفهوم کلی شعر: فداکاری، بخشندگی، خوبی کردن به دیگران
قرابت معنایی با: معاش اهل مروت بدین نَسَق باشد *** که جان خود به مروت نثار می کردند
به اتفاق زبهر حیات یکدیگر*** هلاک خویش همه اختیار می کردند

صفحه ۱۱۴ فارسی هشتم

بیمناک: ترسناک
سرکشی: نافرمانی
سدره المنتهی: درختی در آسمان هفتم
بعثت: فرستادن پیامبر از سوی خدا برای هدایت مردم
آشیان: لانه
صعود: بالا رفتن
پرندهٔ آزادی
محمّد در آغوش پدرش
چونان پرنده‌ای بیمناک
آشیان دارد،
از بیم دوزخ آسمان.
معنی: محمد در بغل پدرش، مثل پرندهای ترسناک النه دارد. از ترس تیر و رگبار و بمبی که از آسمان می‌‌بارد.
آرایه های ادبی:
چونان پرنده بیمناک:
تشبیه
دوزخ آسمان: تشبیه

– آه ای پدر، پنهانم کن، پنهان
بال‌های من در برابر این توفان
ناتوان است، ناتوان
در برابر این تیرگی
و آنها که در بالا در پروازند.
معنی: آه ای پدر مرا پنهان کن، پنهان. من در مقابل این تاریکی و دشمنانی که در آسمان در حال پرواز هستند، ناتوان و ضعیف هستم.

محمّد، فرشتهٔ بی‌پناهی است،
نزدیک به تفنگ صیّادی سنگدل،
او در سایهٔ خود تنهاست
معنی: محمد مانند فرشته ای پاکی است که گرفتار یک سرباز بی رحم شده است، محمد، تنهای تنهاست و دوستی ندارد.
آرایه های ادبی:
محمد فرشته بی پناهی است:
تشبیه
صیادی سنگدل: منظور سرباز بی رحم اسراییلی است

چهره‌اش روشن است، چونان خورشید …

صفحه ۱۱۵ فارسی هشتم

… قلبش سرخ و روشن است، چونان سیب
صیّادش می‌تواند به شکارش دیگر گونه بیندیشد؛
معنی: صورتش همانند خورشید روشن است، قبلش مانند سیب قرمز و روشن است. شکارچی می‌تواند به این شکار کوچک جور دیگری نگاه کند؛
آرایه های ادبی:
چهره اش روشن است، چونان خورشید: تشبیه
قلبش سرخ و روشن است، چونان سیب: تشبیه
سیب: نماد شهادت

با خود بگوید:
«اکنون او را رها می‌کنم،
تا آنگاه که بتواند فلسطینش را
بی‌غلط تلفّظ کند…
و فردا چون سرکشی کند،
شکارش می‌کنم…»
معنی: با خود بگوید: «اکنون او را رها میکنم تا زمانی که بزرگ شود و بتواند فلسطین را بدون غلط بر زبان بیاورد و آن هنگام اگر نافرمانی کرد، او را از بین میبرم.»

«محمّد الدّوره»
خونی است که از بعثت پیامبران
جوشیده است
پس ای محمّد، صعود کن!
صعود کن تا سِدْرَهُ المُنتهی!
معنی: «محمد الّدوره» خونی است که از زمان برانگیخته شدن پیامبران جوشیده است. پس ای محمد بالا بیا! بالا بیا تا به آخرین درجه برسی!

صفحه ۱۱۶ فارسی هشتم

بشارت: مژده دادن
مزدوری: دست نشانده، خود فروخته
حماسه: دلیری، شجاعت
تازیدن: ازمصدر تاختن، حمله کردن
دنیا: مجاز مردم دنیا
خیره کردند: کنایه از متعجب و شگفت زده کردن
جز سنگدر دست نداشتند: کنایه از بی چیز و دست خالی بودن
تشبیه کودکان به مشعل(وجه شبه: درخشیدن)
تشبیه کودکان به بشارت(وجه شبه: از راه رسیدن)
ایستادگی کردن: مقاومت کردن
خروشیدن: اعتراضکردن
درنگ کردن تاریخ: تشخیص و کنایه از سکوت تاریخ نویسان
حماسه آفریدن سنگ: تشخیص
شجاعت خلق کردن.
ویران کردن: کنایه از نابودی کامل
توان: نیرو

کودکان سنگ
دنیا را خیره کردند
با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود 
معنی: دنیا را متعجب کردند با این که در دست‌هایشان جز سنگ، چیز دیگری نبود.

چونان مشعل‌ها درخشیدند
و چونان بشارت از راه رسیدند
ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.
معنی: مثل آتش ها درخشیدند و مثل مژده پیروزی از راه رسیدند. استقامت کردند، فریاد زدند و شهید شدند.
آرایه های ادبی:
چونان مشعل درخشیدند: تشبیه چونان بشارت از راه رسیدند: تشبیه

آه، ای لشکریان خیانت‌ها و مزدوری‌ها!
هر قدر هم که تاریخ درنگ کند
به زودی، کودکان سنگ، ویران‌تان خواهند کرد!
معنی: آه ای اصحاب و یاران فریب و خیانت، هر قدر هم که زمان صبر کند، به زودی بچه های سنگ، نابودتان خواهند کرد.
آرایه های ادبی:
تاریخ درنگ کند: تشخیص

ای دانش‌آموزان غزّه!
به ما بیاموزید؛
که چگونه سنگ در دستان کودکان،
حماسه می‌آفریند؟
معنی: ای دانش آموزان غزه، به ما یاد بدهید که چگونه سنگ در دستهای کودکان، شجاعت میآفریند؟

ای فرزندان غزّه!
با تمام توانتان بتازید و …

صفحه ۱۱۷ فارسی هشتم

… در راهتان استوار بمانید
در گسترهٔ نبردهاتان پیش بروید.
معنی: ای فرزندان غزه، با تمام قدرت، حمله کنید و در راهتان محکم بمانید و در بیشتر نبردها جلو بروید

ای دوستان کوچک ما، سلام!
برای چیدن زیتون مهیّا باشید!
در لحظه‌هایی که درختان زیتون، بارور می‌شوند
و وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها
و افقی دیگر نمایان،
چهرهٔ قدس، درخشان و
رخسارهٔ فلسطین پرفروغ و تابان می‌شود.
معنی: وقتی که درختان زیتون، پرثمر میشوند و صلح و آرامش به وجود می آید، سرزمین و ملتی تازه به دنیا میآید، در آن لحظه چهره فلسطین نورانی می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.