کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس پرسشگری فارسی چهارم

کلمات درس ۱۶ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس پرسشگری فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس شانزدهم :: پرسشگری

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی چهارم

معلّق : آویزانگسترش : پهن شدگی ، گستردگی
واپسین : آخرین ، پایانیهمواره : همیشه ، پیوسته
فلان : اشاره به شخص نامعلومگریزان : درحال فرار
دانش اندوزی : علم آموزیبالین : کنار
فیلسوفان : دانشمندانگویی : مثل این که
درگذرم : بمیرمسپری شد : گذشت
فزای : اضافه کنیزدان : خدا، ایزد
رامش : آرامش ، آزادگیگرای : گرایش پیدا کن
میاسای : دست از تلاش برنداررهنمای : راهنما
بهره رساندن : فایده داشتن ، مفید بودنگمان : ظن ، حدس
برنا : جوانداننده : آگاه ؛ باخبر
غریب : دور از وطن ، بیگانهاتّفاق : رویداد ، حادثه
عجیب : شگفت آور

کلمات مخالف و متضاد درس شانزدهم کلاس چهارم

بیماری سلامتی
دانا نادان
بُرنا پیر
جاهل دانا
توانا ناتوان
پیر جوان

کلمات هم خانواده درس شانزدهم کلاس چهارم

شبیه = شباهت
منتظر = انتظار
کشف = کاشف
جهل = جاهل
سؤال = سؤالات

کلمات سخت املایی درس شانزدهم فارسی چهارم

علامت سؤال – عجیب و غریب – معلق – پژوهشگران – مسائل گوناگون – احوال پرسی – درگذرم