معنی درس هفدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هفدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم

معنی درس هفدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس ستاره روشن فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس ۱۷: : ستاره روشن

معنی صفحه ۱۰۶ فارسی ششم

چنان خواندم که چون بزرگمهرِ حکیم، برادران را وصیّت کرد که « در کُتب خوانده ام که آخرالزّمان پیغامبری خواهد آمد، نام او محمّد مصطفی (ص) اگر روزگار یابم، نخست کسی من باشم که بدو گَرَوم، شما هم فرزندان خود را چنین وصیّت کنید تا بهشت یابید ».
در جایی خوانده ام که وقتی بزرگمهر حکیم به برادرانش سفارش کرد که »در کتاب ها خوانده ام که در آخرِ زمان پیامبری می آید به نام محمّد مصطفی ( ص ) . اگر زنده بمانم، اوّلین کسی خواهم بود که از او اطاعت می کنم. شما هم به فرزندان خود سفارش بکنید که از او پیروی کنند تا به بهشت بروید.

حکما و علما نزدیک وی آمدند و می گفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا شدیم، ستاره‌ی روشن ما بودی که ما را راه راست نمودی، ما را یادگاری ده از علم خویش.
دانشمندان و عالِمان، نزد او می آمدند و می گفتند که از علم و دانش خود به ما فایده ای می دادی و همه چیز را در اختیارمان می گذاشتی تا اینکه دانا شدیم، برای ما، مانند ستاره‌ی روشنی بودی که در میان تاریکی و گمراهی، راهنمایی و هدایت مان می کرد. به ما از علم و دانش خویش، یادگاری بده.

گفت: وصیّت کنم شما را که خدای، عَزّ وَ جلّ، به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید، می داند و زندگانی شما به فرمان اوست.
به شما سفارش می کنم که خدای گرامی و بزرگ را یکتا و یگانه بدانید و از او پیروی کنید و بدانید که خدا، کارهای خوب و بد شما را می داند و هرچه در درون شما پنهان باشد، از آن آگاه و باخبر است و زندگی شما به امر و فرمان خداوند در گردش است.( اختیار شما در دستِ خداوند است.)

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای، عَزّ وَ جلّ که شما را آفرید برای نیکی آفرید زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، دور دارید.
سخن خوب بگویید و کارهای نیک انجام بدهید که خدای گرامی و بزرگ شما را آفرید تا نسبت به هم به نیکی رفتار کنید و از بدی پرهیز کنید و از انسان های بد و ناشایست دور باشید، زیرا عمر انسان های بدکار کم است و پرهیزگار باشید و با تمام وجود از مال حرام و مال مردم، دوری کنید و به آنها دست نزنید.

معنی صفحه ۱۰۷ فارسی ششم

راست گفتن پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان، راستگو یان را دوست دارند و راستگوی هلاک نشود. و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن ار چه گواهی راست دهد، نپذیرند.
به راستگویی بپردازید که راستگویی سبب روشنایی و شادی چهره می شود و انسان ها، راستگو یان را دوست دارند و انسان راستگو، نابود نمی شود و از دروغ گفتن دوری کنید، زیرا دروغگو حتی اگر شهادت درست بدهد، کسی حرف او را باور نمی کند.

و مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بیعیب نیست؛ هرکه از عیب خود نابینا شد، نادان تر مردم باشد. و خوی نیک، بزرگتر عطاهای خدای است عَزّ وَ جلّ. و از خوی بد دور باشید که بندِ گران است بر دل و بر پای، همیشه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج.
از مردمان عیبجویی نکنید؛ زیرا انسان بدون عیب وجود ندارد؛ هرکسی از عیب و اشکال خود آگاه نباشد، از همه‌ی مردم نادان تر است. اخلاق خوب، بزرگترین بخشش خداوند عزیز و بزرگ است به انسان. از بداخلاقی دوری کنید که زنجیر سنگینی بر دل و پای انسان است و او را آزار می دهد، انسان بداخلاق همیشه در رنج و سختی است و دیگران هم از دست اخلاق بدِ او در رنج و سختی هستند.

و نیکو خوی در هر دو جهان، ستوده است. و هرکه از شما به زاد بزرگتر باشد، وی را بزرگتر دارید و حرمت او نگاه دارید.
انسان خوش اخلاق در دنیا و آخرت مورد ستایش قرار می گیرد. هرکسی که سنّش از شما بیشتر است او را گرامی تر بدارید و احترام او را حفظ کنید.

معنی کلمات درس ۱۷ فارسی ششم

وصیّت: توصیه ، نصیحت اطاعت: حرف شنوی کردن ، پیروی کردن
گِرَوَم: ایمان بیاورم کردار: رفتار راست گفتن پیشه
عطا: بخشش گیرید: همیشه راستگو باشید
بهشت یابید: به بهشت بروید دروغ زن: دروغ گو
کُتُب: کتاب ها گران: در این جا به معنی محکم و سنگین
نزدیک وی می آمدند: نزد او می آمدند ارچه: اگر چه
اگر روزگار یابم: اگر زنده بمانم زاد: در این جا سن ، زمان عمر
آخرالزّمان: زمانی که نزدیک به قیامت است. حرمت: احترام
نخستین: اوّلین گواهی: در این جا به معنی شهادت
روی: در این جا به معنی چهره بهره: سود
نمودی: نشان دادی عیب ستوده: نیک ، ستایش شده
مَکنید: عیب کسی را نگویید خوی: اخلاق
عَزّوَجَل: عزیز و بزرگوار بزرگتر: در اینجا به معنی بهترین
زینهار: آگاه باش دریغ نداشتی: محروم نکردی ، مضایقه نکردی ، کم نگذاشتی
پارسا: پرهیز گار حرمت: احترام
زاد: تولد

هم خانواده درس ۱۷ فارسی ششم

مطیع = اطاعت، طاعت
عیب = عیوب، معایب، معیوب
حرام = حرم، محروم، احرام، حرمت
کتب = کتاب، مکتوب، مکاتبه، کاتب
وصیت = وصایا، وصی، توصیه
بحث = مباحث، مُباحثه
مدّعی = ادّعا، دعوی
قانع = قناعت
غیبت = غایب، غیاب
محفل = محافل
هلاک = مهلک، هلاکت، مهلکه
عادت = معتاد، اعتیاد
بصر = بصیر، مبصر
طبع = مطبوع، طبیعت، طبیعی
هدایت = هادی، مهدی

مخالف و متضاد درس ۱۷ فارسی ششم

بهشت جهنم
نخست پایان
حرام حلال
دانا نادان

کلمات املایی درس ۱۷ فارسی ششم

آخر الزمان – حکیم – بزرگمهر – پیغامبر – بهره – دریغ – گِروَم – عیب – عطا – دروغ زن – راستگو – هلاک – حرمت – اطاعت – زینهار – حرام – پیشه گیرید – عَزَّوجلّ

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس هفدهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات آوای گنجشکان فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی شعر صفحه ۱۰۴ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.