معنی درس ۱۷ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۱۷ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس هفدهم ما می‌توانیم فارسی هفتم

معنی درس ۱۷ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس هفدهم ما می‌توانیم فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / درس ۱۷: ما می‌توانیم

معنی کلمات درس ۱۷ فارسی هفتم

بازنشستگی: پایان دوره‌یِ کار اطاعت: پیروی
تسهیلات: جمع تسهیل، امکانات، اقداماتی برای آسان شدن کار متأسفانه: با اندوه
فراهم آورم: تهیه کنم انجمن: محل جلسه
سخت: بسیار ادارات: جمع اداره، سازمان ها
مشغول: سرگرم اینک: حالا
اوراق: جمع ورقه، برگه‌ها ابدی: همیشگی، جاودان
اراده: خواست قرین: همراه، نزدیک
سماجت: پافشاری، اصرار کردن رحمت: بخشش (قرین رحمت: همراه با بخشش و مهربانی)
کنجکاو: جست و جو گر عنایت: لطف، توجّه
وادار: مجبور آمین: دعا برای استجابت دعا
عاقبت: پایان شکوهمند: باعظمت، باشکوه
کافی: بس نمادین: نمایشی
بالاخره: سرانجام نقش میبست: شکل میگرفت
دفن: خاکسپاری ترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای مُرده
گودال: چاله برگزار کردن: برپا کردن و ترتیب دادن
حدّاقل: دست کم، کمترین مقدار اعلامیّه: اطلاعیه کتبی و شفاهی
موقع: هنگام فوت: مرگ
بلافاصله: فوری، تند، بدون اتلاف وقت تدفین: دفن کردن

صفحه ۱۵۴ فارسی هفتم:
امر: حکم ، دستور ، فرمان
تسهیلات: امکانات ، آسان کردن کارها
اوراق: جمع ورق ، برگه ها
سماجت: پافشاری ، اصرار کردن
قید: به شدت
صفحه ۱۵۵ فارسی هفتم:
وادار: مجبور کردن
تضاد: مثبت ، منفی
عاقبت: سرانجام ، پایان کار ها
صفحه ۱۵۶ فارسی هفتم:
ابدی: همیشگی ، جاوید
قرین: نزدیک ، همراه
انجمن: مجلس
عنایت: لطف و توجه
ترحیم: درود فرستادن ، طلب آمرزش برای مرده
خاک سپردند: دفن کردن .
مراسم: جمع مکسر رسم ، آداب و رسوم
تدفین: دفن کردن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.