معنی درس هفدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس هفدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

درس هفدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس کار و تلاش فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس هفدهم: کار و تلاش

۱- به راهی در، سلیمان دید موری *** که با پای ملخ میکرد زوری
معنی: سلیمان (ع) در راهی، مورچه ای را دید که با پای یک ملخ، دسته و پنجه نرم میکرد و زور میزد.

۲- به زحمت، خویش را هر سو کشیدی *** وزان بار گران، هر دَم خمیدی
معنی: مورچه با زحمت خود را به هر سو میکشید و از آن بارِ سنگین (ملخ) هر لحظه به طرفی خم میشد.

۳- ز هر گردی، برون افتادی از راه *** زهر بادی، پریدی چون پر کاه
معنی: با هر گرد و غباری از راه اصلی خود خارج میشد و با هر بادی مثل پر کاه جا به جا میشد.

۴- چنان بگرفته راه سعی در پیش *** که فارغ گشته از هر کس، جز از خویش
معنی: آنچنان سعی و تلاش میکرد که بهجز خودش به فکر کسی نبود.

۵- به تندی گفت: «کای مسکین نادان *** چرایی فارغ از مُلک سلیمان؟»
معنی: سلیمان با تندی به او گفت: «که ای بیچاره ی نادان چرا از سرزمین سلیمان غافلی؟»

۶- بیا زین ره، به قصر پادشاهی *** بخور در سفره ی ما، هر چه خواهی
معنی: از این راه به قصر پادشاهی ما بیا و در سفره ی ما هر چیزی که میخواهی بخور.

۷- چرا باید چنین خونابه خوردن *** تمام عمرِ خود را بار بردن
معنی: چرا باید این چنین رنج و سختی بکشی و تمام عمر خود را بار جا به جا کنی؟

۸- ره است اینجا و مردم رهگذارند *** مبادا بر سرت پایی گذارند
معنی: اینجا سر راه است و مردم در حال گذشتن هستند مبادا (نکند) پایشان را بر روی تو بگذارند.

۹- مکش بیهوده این بار گران را *** میازار از برای جسم، جان را
معنی: بیهوده این بار سنگین را حمل نکن و جانت را برای جسم آزار نده.

۱۰- بگفت: «از سور، کمتر گوی با مور *** که موران را، قناعت خوشتر از سور
معنی: گفت: از جشن و شادی و سور و راحتی کمتر با مورچه حرف بزن زیرا برای مورچه ها صرفه جویی و خرسندی از جشن و مهمانی خوش تر و بهتر است.

۱۱- نیفتد با کسی ما را سر و کار *** که خود، هم توشه داریم و هم انبار
معنی: سر و کار ما با کسی نمی افتد (محتاج کسی نمیشویم) زیرا خودمان هم غذا (ذخیره) داریم هم جایی برای نگهداری آن (انبار).

۱۲- مرا امید راحت هاست زین رنج *** من این پای ملخ، ندهم به صد گنج
معنی: من از این همه رنج و سختی آرزوی آسودگی و راحتی دارم و این پای ملخ به ظاهر کم ارزش را به صد گنج نمی دهم.

۱۳- گَرَت همواره باید کامکاری *** ز مور آموز رسم بُردباری
معنی: اگر همواره برای تو پیروزی و کامروانی لازم است پس از مورچه، روش صبر و پایداری را یاد بگیر.

۱۴- مرو راهی که پایت را ببندند *** مکن کاری که هُشیاران بخندند
معنی: به راهی نرو که گرفتارت کنند و کاری انجام نده که انسانهای هشیار و عاقل به تو بخندند. (تو را مسخره کنند.)

۱۵- گهِ تدبیر، عاقل باش و بینا *** ره امروز را مسپار فردا
معنی: هنگام اندیشه و فکر، عاقل و بینا باش و کار امروز را به فردا نسپار.

۱۶- بکوش اندر بهارِ زندگانی *** که شد پیرایه ی پیری، جوانی
معنی: در دوره ی جوانی تلاش کن زیرا جوانی زینت و زیور و زیبایی دوره ی پیری است.

معنی کلمات درس هفدهم فارسی پنجم

سلیمان: نام یکی از پیامبران الهی که بهر مهارت: ماهر بودن در کاری
حیوانات ، جن و انسان ها فرمان روایی می کرد حساب کردن: شمردن
موری: مورچه ای اختر شناسی: ستاره شناسی ، نجوم
وزان: مخفف و از آن حکمت: دانش و معرفت و علم
گران: بزرگ و سنگین ناگزیر: ناچار
کاه: علف نان آور خانه: کسی که مایحتاج خانواده را فراهم می کند
سعی: تلاش و کوشش یاور: یاری کننده
فارغ: آسوده ، راحت کسب علم و معرفت: به دست آوردن علم و دانش
به تندی: به سرعت مهرگان: پاییز ، اوایل پاییز
مسکین: بینوا ، نیازمند دانستم: فهمیدم ، دریافتم
ملک: سرزمین ، قلمرو عزم: قصد ، اراده
خونابه خوردن: رنج بسیار کشیدن شدم: رفتم
میازار: اذیت نکن ، آزار نرسان عالمان: دانایان ، خردمندان
سور: جشن و مهمانی مردم عادی: عامه ی مردم
قناعت: قانع بودن دیار: سرزمین ، ناحیه
توشه: خوراک و آذوقه سفر پژوهش: تحقیق
گنج: گوهر ها و چیزهای قیمتی خردمندانه: عاقلانه
همواره: همیشه چه بسا: بسیار ، فراوان
کامکاری: نیک بختی ، خوش بختی پرسشگر: سوال کننده
رسم: روش ، شیوه هوشمندی: آگاهی
بردباری: شکیبایی ، صبر در دل داشت: قصد و نیست داشت که به خانه کعبه برود
هشیاران: عاقلان ، دانایان به سبب: به علت
گَه: مخفف گاه پس از درگذشت مادر: پس از فوت مادر
تدبیر: اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلی برای مشکل راهزنی: غارتگری
عاقل: دانا ، عالم سکه: پول فلزی
بینا: آگاه و هوشیار صادق: راستگو
پیرایه: آنچه سبب زیبایی شود ، ابزار آراستن ، زیور و زینت دینار: سکه ی طلا
اینک: حالا توشه ی من است: خوراک و آذوقه سفرم است
پیشگاه: صحن ناپسند: نکوهیده ، زشت
حضور یافته ام: مشرف شده ام ، آمده ام صمیمی: بسیار نزدیک
جایگاه: مرتبه ، درجه هم نشین: دوست
رحمت حق بر آنان باد: لطف خدا بر آنان باد خاکیان: اهل خاک ، مردم و انسان ها
شوق آموختن: علاقه به یاد گرفتن برکرده اند: بلند کرده اند
مکتب: مدرسه ، دبستان خاکدان: دنیای خاکی ، این جهان
از بر کردم: حفظ کردم ضمیر: باطن
آداب: رسم و روش لطف: مهربانی ، رحمت
معین کرد: مسخص کرد پرتو: روشنایی
پر مهر: پر از عشق و محبت معرفت: شناخت و علم
اثر گذار: تاثیر گذار بپرور: پرورش بده
ماندگار: پایدار ، ماندنی نیک: خوش – خوب
بدگویی حسودان: بد گفتن و به زشتی یاد کردن انسان های حسود ملک: پادشاه
رانده شده: اخراج شد غافلان: نادانان
خوارزم: نام سرزمینی که ابوریحان در آن زندگی می کرد

مخالف و متضاد درس هفدهم فارسی پنجم

بنشینم بایستم
می گذرد نمی گذرد
حضور غیاب
قبول مردود
فراز نشیب
نخستین آخرین
شیرین تلخ
بهترین بدترین
ماندگار زودگذر
رنج خوشی
خفتن بیداری
ناشناخته شناخته
رفتن آمدن
دروغگو راست گو
پاک آلوده
نا پسند پسندیده
دراز کوتاه
غافلان هوشیاران
بیدار خواب

هم خانواده درس هفدهم فارسی پنجم

سعی = ساعی
فارغ= فراغت
جسم= اجسام
قناعت= قانع
رسم= رسوم ، مرسوم
تدبیر= تدابیر
بینا= بیننده
معلم= علم ، علوم ، تعلیم
حضور= حاضر ، محضر
ارزش= با ارزش ، ارزشمند
رحمت= رحمان ، رحیم
حق= حقوق
مکتب= مکاتب ، مکتوب
خواندن= خواننده ، خوانش
وظایف= وظیفه ، موظف
آموزش= آموزنده ، آموختنی
کسب= کاسب ، کسبه
معرفت= عارف ، عرفان
عشق= عاشق ، معشوق
حج= حجاج ، حاجی ، حاجیان
ضمیر= ضمایر
لطف= الطاف ، لطیف

کلمات سخت املایی درس هفدهم فارسی پنجم

سلیمان – زحمت – وزان – چُنان – فارغ – کای – مسکین – قصر – خواهی – رهگذراند – بیهوده – قناعت – هشیاران – عاقل
خوارزم – ابوریحان – حضور – فراز و نشیب – برمیخاست – اثرگذار – حسودان – وظایف – غزنوی – فرصت – تحقیق – پژوهش – موضوعی – زیرکی – احترام میگذاشتم – ابوعلی سینا

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس هفدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از شعر نیایش فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی کلمات شعر چشمه و سنگ کلاس پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۷ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.