کلمات درس ۱۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۱۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مدرسه هوشمند فارسی چهارم

کلمات درس ۱۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مدرسه هوشمند فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس هفدهم :: مدرسه هوشمند

معنی کلمات درس هفدهم فارسی چهارم

لمسی : قابل لمس هاج و واج : شگفت زده ، گیج
دلنشین : جذّاب ف قشنگ توفیق : موفّقیّت
نمایان : آشکار لفظ : زبان
باز آی : برگرد الهی : خدایا
طعم : مزه رحمت : مهربانی ، بخشایش
کامران : پیروز، موفّق یکنواخت : یک جور ، هم آهنگ
بی ثمر : بی فایده استقبال : پیشواز
کژ : کژ منتقل : انتقال یابنده ، جابه جا شده
تلف کردن : نابود کردن ، تباه کردن سپید : سفید
کج گفتن : سخن نادرست گفتن نمایان شد : آشکار شد
حامی: نگهبان طعم : مزه
ثنا : ستایش ، ستودن برّاق : درخشان
ذات : وجود ، هستی معذوریم : عُذر می خواهیم
ناظر : بینا اعتبار : ارزش
طفل : کودک دوری : بشقاب
رسول الله : پیامبر خدا معامله : داد وستد
مجازی : غیرواقعی عظمت : بزرگی
معرفت : شناخت پکر : گیج ، سرگشته
فنّاوری : استفاده از علم درکارهای مختلف رطب : خرما
فضل : بخشش تاثیر : اثر کردن
احسنت : آفرین منع کردن : جلوگیری کردن
صواب : درست ، راست می سُرایم : شعرمی خوانم
علاف : بی کار ذکر : یادگردن
مستجاب : پذیرفته شده صفات : جمع صفت

 

کلمات مخالف و متضاد درس هفدهم کلاس چهارم

مجازی واقعی
حاضر غایب
اوّلین آخرین
تندتند آرام آرام
عمیق کم عمق
نمایان شد پنهان شد
ملایم نا آرام
وارد خارج
آغاز پایان
دوستان دشمنان
شاد غمگین
شلوغ آرام وساکت
پُر خالی
آسان سخت
جدید قدیم
زیبا زشت
برّاق کَدِر

کلمات هم خانواده درس هفدهم کلاس چهارم

لذّت = لذیذ
نفس = تنفّس
حاضر = حضور
معرفت = عُرف
عمیق = عمق
قسمت = تقسیم
معذور = عذر
انصاف = منصف
توفیق = موفّقیّت
ناظر = نظر
حامی = حمایت
فضل = فاضل
واقعی = واقعیّت
منتقل = انتقال
اعتبار = معتبر
عظمت = عظیم
اثر = تأثیر
مستجاب = اجابت
احتیاج = محتاج

کلمات سخت املایی درس هفدهم فارسی چهارم

منتقل – فاصله – معرفت – معرفی – صفحه ای – حاضر – رایانه – احتیاج – نقاله – واقعی – فناوری – پیشرفت – شگفت زده – غر بزند – تلف کنی – اشکال – علاف – براق – هاج و واج – عظمت – معذوریم – تعمیر – بی ثمر – فضل – رحمت – صواب – مستجاب – حضرت – ذات – لفظ – ثنا – می سرایم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از رمزینه صفحه ۱۴۰ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از معنی کلمات شعر خرد و دانش کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از فارسی چهارم صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۸ نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.