معنی درس دوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس دوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

معنی درس دوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس دوم : پنجره های شناخت

معنی جمله های مهم درس دوم فارسی ( پنجره های شناخت )

ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به خالق همه ی این ها ایمان می آوریم.
معنی: ما با خود شناسی (شناختن خودمان)و شناخت مردم و آفریده های آفرینش، عاقبت به آفریننده ی واقعی (خداوند) ایمان می آوریم.

هر کس تنها به خود تیکه کند و خودبینی را پیشه سازد ، به شناخت خالق ، دست نمی یابد به همین سبب ، خود با خالق ارتباطی ندارد
معنی: هر کسی فقط به خودش تکیه و تأکید کند و سرگرم خودپسندی و خودخواهی شود ، نمی تواند خداوند را
بشناسد ، به همین سبب ، انسان خودبین و خودخواه نمی تواند به خداوند نزدیک شود.

معنی کلمات درس دوم فارسی ششم

واژه : لغت ، کلمه احسان : عطا ، بخشش پایبند
خلق : آفریده باشیم : وفادار باشیم
خلقت : آفرینش عالم : دنیا
خالق : آفریننده دیدگاه : نظر ، عقیده خود
عجله : شتاب بینی : خودخواهی ، غرور، خود پسندی
لازم : ضروری ، واجب پیشه : کار ، حرفه
درنگ : تامّل ، مکث ، صبر ، توقف سبب : دلیل ، علّت
بازگو کنید : بیان کنید بحث : گفت و گو
فهم : دانستن ، آگاه بودن تفاوت : فرق ، تمایز
دریافت : در اینجا یعنی فهم بیان کرده بودند : گفته بودند
آغاز : شروع ، ابتدا انتها : آخر ، پایان
دقایق : جمع دقیقه، دقیقه ها شگفت زده : متعجّب
سپری شد : گذشت لابد : گویا ، چنانچه معلوم است
اعضا : جمع عضو، افراد هنگام : وقت ، زمان
تفکّر : اندیشه ، فکر می اندیشید : فکر می کرد
برخاست : بلند شد تازه : نو بگذارید : در اینجا یعنی اجازه دهید
کلمات : جمع کلمه ، کلمه ها ، لغت ها ارزش : اعتبار
بر این باورند : معتقد هستند عملکرد : کارکرد خویش : خود
بر دوش دارند : بر عهده دارند اندیشه : فکر
سرانجام : عاقبت ، پایان نمایان : آشکار ، پیدا ، روشن
ریشه : مبنا ، پایه ، اساس ، اصل قدم : گام
پسندیده : نیکو، برگزیده نهراسیم : نترسیم
آداب : عادت ها ، رسم ها سخن : حرف
نیکو : خوب

هم خانواده درس دوم فارسی ششم

معلم = علم، عالم، علوم، معلوم- تعلیم
دقت = دقیق – دقیقه، دقایق
عجله = عاجل – عجول
ارتباط = ربط، مرتبط ، ارتباطات
کلمات = کلمه، تکلم، کلام، متکلم
وظیفه = وظایف ، موظف
تکیه = متکی، اتکا
ترتیب = مرتب، رتبه، مرتبه
احسان = حسن، حسنه
حقیقت = حقایق – محقق
عمل = عامل، معمول، عملیات
نظر = ناظر، منظر، مناظره، منظور
کشف = کاشف، مکتشف، اکتشاف
شاهد = شهد، شهید، شهادت
ظهر = مظهر، ظاهر، ظهور
رضا- رضایت = راضی
امثال = مثل، مثال
لطف = لطیف، لطافت- ملاطفت
محکم = حکم، حاکم
مستحکم = استحکام، محاکمه

مخالف و متضاد درس دوم فارسی ششم

شباهت تفاوت
بیشتر کمتر
درست غلط
آغاز پایان
برخاست نشست
خوب بد
برون درون
گرفتار آزاد
انتها ابتدا
زیبا زشت
نمایان مخفی
آشنا غریبه
نازک کلفت

کلمات املایی درس دوم فارسی ششم

دقت –شنیده‌اید –خوانده‌اید –عجله –درباره ی –واژگان –ارتباط –دقایقی –سپری – اعضای – نقطه‌ی – آغاز – برخاست – وظیفه ای – خلقت – اخلاق – رعایت – پایبند – محبت – احسان – علم – حرف – بحث های – شگفت زده – نقش – عملکرد – شخصیت – عمل – تفکر – نظر – موضوع – بپردازیم – نهراسیم –عزیز – قربان – لطف – صفای – همپایه ی – برون – سهل – رضای

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.