معنی درس دوم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس دوم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۲ خوب جهان را ببین فارسی هشتم

معنی درس دوم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۲ خوب جهان را ببین فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم /  درس دوم :: خوب جهان را ببین

سرار: جمع سر، رازها بی همتا : بی مانند، یکتا
حکیمانه: عالمانه، از روی دانایی اسرار: جمع سرّ رازها
چونان: مانند چونان : مانند
متناسب:به اندازه پرتو :نور و روشنی
خزان:پاییز حدقه:کاسه چشم ، مردمک چشم
زر ناب:طلای خالص تابان : درخشنده
جلوه: شکل، ظاهر دفع : راندن
خاص: ویژه جثه:اندام ، پیکر
حیران: متعجب عظمت : بزرگی
نژند: سرد و بی روح، غمناک بنگر: نگاه کن
نغز: نیکو، زیبا انباشته شده : پر شده
تماثیل :جمع تمثال ( نگارها. ۲ – مجسمه ها، پیکرها.) برافراشته: بلند کرده
شوق: شور و اشتیاق خزان : پاییز
هجر: دوری زرّناب : طلای خالص
بدین سان:به این شکل، بدین گونه جلوه : ظاهر ، پیدایی
نقش ونگار : شکل وشمایل فراز : بلندی
درهم آمیخته: مخلوط شده ، ترکیب یافته کاکل : شبیه به تاجی از مو
دلایل : جمع دلیل علت ها

بند دوم صفحه ۱۷
از شگفتی‌های آفرینش خالق بی‌همتا، اسرار پیچیده حکیمانه در آفریدن خفّاشان است.
آرایه های ادبی:
خفاشان : نماد انسان هایی که حقیقت را نمی بینند یا به عبارت دیگر توان دیدن حقیقت را ندارند و تمام عمر در تاریکی و نادانی به سر می برند .

 روشنی روز که همه چیز را می‌گشاید، چشمانشان را می‌بندد؛
آرایه های ادبی:
می گشاید و می بندد: تضاد

 پس او در روز پلک‌ها را بر سیاهی دیده‌ها می‌اندازد و شب را چونان چراغی برمی‌گزیند تا در پرتو تاریکی آن، روزی خود را جست‌وجو کند.
آرایه های ادبی:
شب را چونان چراغی: تشبیه
پرتو تاریکی: متناقذ نما

بند سوم صفحه ۱۷
پروردگار، بال‌هایی برای پرواز آنها آفرید، این بال‌ها همانند لاله‌های گوش‌اند؛
نکات ادبی:
این بال ها همانند الله های گوش اند : تشبیه

بند دوم صفحه ۱۸

اکنون اگر می‌خواهی، در مورد شگفتی آفرینش ملخ، سخن بگو که خدا برای او دو چشم سرخ و دو حدقه، چونان ماه تابان آفرید،
آرایه های ادبی:
حدقه:
گودی چشم
دو حدقه چونان ماه تابان: تشبیه

 ملخ، حواسی نیرومند و دو دندان پیشین دارد که گیاهان را می‌چیند و دو پای داس مانند که اشیا را برمی‌دارد.
آرایه های ادبی:
پای داس مانند:
تشبیه

تی اگر همه متّحد شوند، ملخ‌ها، نیرومندانه وارد کشتزار می‌شوند و آنچه میل دارند، می‌خورند؛
آرایه های ادبی: 
نیرومندانه: قید

خط اول صفحه ۱۹

… آن را چونان چتری گشوده است که طاووس آن را بر سر خود سایبان می‌سازد؛ گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است. اگر رنگ‌های پرهای طاووس را به روییدنی‌های زمین تشبیه کنی، خواهی گفت: «دسته گلی است که از شکوفه‌های رنگارنگ گل‌های بهاری فراهم آمده است»، و اگر آن را با پارچه‌های پوشیدنی همانند سازی، چون پارچه‌های زیبای پر نقش و نگار است. پرهای طاووس، چونان برگ خزان دیده، می‌ریزد و دوباره می‌روید تا دیگر بار …
آرایه های ادبی:
چونان چتری: دم مانند چتر است:
تشبیه
سایبان: دم مانند سایبان است: تشبیه
بادبان کشتی: دم مانند بادبان است: تشبیه
ناخدا : استعاره از طاووس
به روییدنی های زمین تشبیه کنی: تشبیه
دسته گلی است که از شکوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است : تشبیه
پارچه های پوشیدنی همانند سازی: تشبیه
چون پارچه های زیبا پرنقش و نگار است: تشبیه
پرهای طاووس ، چونان برگ خزان دیده می ریزد و دوباره می روید: تشبیه
دیگر بار: بار دیگر: ترکیب اضافی مقلوب

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.