کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس کوچ پرستو ها فارسی چهارم

کلمات درس ۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس کوچ پرستو ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس دوم :: کوچ پرستو ها

معنی کلمات درس دوم فارسی چهارم

جامه : لباسراه یابی : پیدا کردن مسیر
آسودگی: آرامشبی پروا : نترس ، شجاع، بی باک
عهده : مسئولیت ، وظیفهراه و رسم : روش
کوچ : مهاجرتهیجان: شور وشوق
پی در پی : پیوسته ، پشت سرهملازم : واجب
ناچار: مجبور ، ناگریزاصلاً: ابداً ، به هیچ وجه
دشواری : سختیاوقات : وقت ها ، زمان ها
می ربایند: می دزدندمعتدل : نه زیاد سرد ونه زیاد گرم
همتا : مانند ، شبیهاوایل : آغاز
جفت : زوج ، دو تالطیف : نرم ، ملایم
التماس کنان : اصرار کنانبرمی خیزیم : بلند می شویم
طفل : کودکپیشین : گذشته
فرصت : بچّهنهاده است : قرار داده است.
قوی پیکر : نیرومندسپری شدن : گذشتن
جنب وجوش : تلاش وفعالیت بسیارنیرومند : قوی ، دارای زور وقدرت
منتظر : چشم به راهباعث : علّت ، سبب
دل نشین : جذّاب، زیبا و قشنگعهده : مسئولیت
بیابند : پیدا کننداعتراض کرد : ایراد گرفت
شگفتی : تعجّبشگفت زده : متعجّب
پیمودن : طی کردن ، پشت سرگذاشتنبه خاطر : برای
باز می یابد : دوباره پیدا می کندبرخاست : بلند شد
نشان : علامت ، نشانهکمیاب : آن چه کم است
لطف : مهربانیجست : جهید ، پرید

کلمات مخالف و متضاد درس دوم کلاس چهارم

اوایل اواخر
طولانی کوتاه
جوان پیر
قوی ضعیف
دوست دشمن
دور نزدیک
آغاز پایان
دانا نادان
غمگین شاد ، خوشحال

کمیاب زیاد
دشواری راحتی ، آسانی
سؤال پاسخ ، جواب
آهسته سریع ، تند
معلوم مجهول
دراز کوتاه
بالا پایین
دراز کوتاه
لطف نامهربانی

کلمات هم خانواده درس دوم کلاس چهارم

لطیف = لطف ، لطافت
معلوم = علم ، عالِم ، معلّم
طولانی = طول ، طویل
تعجّب = عجب ، عجیب
اعتراض = معترض
غرور = مغرور
تعهّد = عهد ، عهده
جمع = مجموع ، جامع
سفر = مسافر ، مسافرت

اوقات = وقت
معتدل = عدل ، اعتدال
مشغول = شغل ، شاغل
خراب = تخریب ، مُخرِّب
عشق = عاشق ، معشوق
مهم = مهمّات ، مهمّی
لرز= لرزش
ضعیف = ضعف ، مستضعف
موقع = موقعیّت ، مواقع

کلمات سخت املایی درس دوم فارسی چهارم

اوایل – لطیف – جامه – شکوفه – گذشته – آسیب – عهده – می گذراند – می خوابد – حشرات – راه و رسم – آغاز – معتدل – جمع – مهم – مشغول – عده ای – بر می خیزیم – معلوم – طولانی – خطرهایی – تغییرات – حمله – عقاب – قرقی – بازگشت – پرستوها – اشتباه – نهاده است – بیاموزند – گفت و گوی مهم – طفلکی – به خاطر – البته – فرصت – اعتراض – اصلا – التماس – غرور – خود پسند – خرطوم – برخاست – اوقات تلخی