معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هوشیاری فارسی ششم

معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هوشیاری فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس سوم (هوشیاری)

معنی کلمات درس سوم فارسی ششم

پیوسته: همیشه
می پیمود: راه را طی می کرد
قصد: تصمیم، منظور، نیّت (به قصدِ: به منظور)
دامان: دامنه
کمند: طناب، بند، ریسمان
تَرک: جایی در پُشت زینِ اسب
باز: پرندهای شکاری با چنگال هایِ قوی و منقاری کوتاه و محکم
آزرده خاطر: رنجیده، دلتنگ، ناراحت
به یک پرواز: با یک بار پرواز کردن
رکاب دار: پیاده ای که همراهِ سوار، راه می رود.
فرود: پایین
بیدرنگ: تُند، فوری، بی توقّف
اتفاقاً: از قضا، ناگهان
مَجال: فرصت
مَلِک: پادشاه
مَنبع: سرچشمه، جای بیرون آمدن
تاخت: اسب را به حرکت درآورد
مخلوط: در هم آمیخته، آمیخته شده، درهم شده
در پیِ: به دنبال
سراسیمه: آشفته، با عجله، سرگردان
باد به گردِ اون می رسید: به کنایه بسیار تُند و سریع حرکت می کرد.
عَرض: گفتن، بیان کردن ( به عرض رسانید: به پادشاه گفت.)
چیره: پیروز
آهِ سرد: آه و ناله ای از سرِ ناامیدی و اندوه
مَرکب: آن چه بر آن سوار شوند، مثل اسب
بیجان کردم: کُشتم

هم خانواده درس سوم فارسی ششم

گردش = گردیدن، گردیده، گردنده
قصد: قاصد = مقاصد، مقصود
پرندگان = پرش، پریدن، پریده
تربیت = متربی، مرتب
مرکب = راکب، مرکوب
هلاک = هلاکت، مهلکه
منبع = منابع جمع منبع
مخلوط = اختلاط، مختلط
سؤال = سائل، مسائل، مسئله
موجب = واجب، مواجب، واجبات
قصد = قاصد، مقصود، مقصد
ملک = مالک، ملوک، مملکت
جمع = جامع، جمعیت، مجموع، جامعه
هلاک = مهلک، هلاکت
اثر = آثار، متأثر، تأ ثیر
عرض = عارضه، معرض، معترض، اعترلض
ظرف = ظروف، ظریف
عزیز = معزّز، عزیزه
شرط = شروط، مشروط
حرکت = تحریک، محرک، متحرک، حرکات

مخالف و متضاد درس سوم فارسی ششم

فراز فرود
پیش پس
مرگ زندگی
خوشحال ناراحت
تند کند
تشنه سیراب
باز بسته
بیرون درون
بیرون درون
زیر رو
گریه خنده
سود ضرر
زلال تیره و کدر
پر خالی
مرده زنده
حرکت سکون
حرارت برودت
گرما سرما
سرد گرم
سوال جواب

کلمات املایی درس سوم فارسی ششم

قدیم – علاقه – قصد – پیوسته – می تاخت – حیوانات – بازی – تربیت – اتفاقاً – شدت – خوشحالی – تاخت – همراهان – صحرا – زلال – چیره – قطره قطره – جمع کرد – آزرده خاطر – هلاک – منبع – اژدهایی – حرارت – زهر آلود – مخلوط – سراسیمه – عرض – ظرفی – سوال – قصه‌ی – افسوس – عزیزی – بی جان – سودی – لطف – صواب – ارچه –گزیده – خشت – دماغ پرور

پیام درس هوشیاری فارسی ششم

مفهوم درس سوم فارسی (هوشیاری )
همان طوری که از اسم درس پیداست؛ این درس بر دانایی و هوشیاری انسانها تأکید دارد. این درس بهما میآموزد که قبل از شروع هر کاری باید دربارهی آن، فکر کنیم و بدون اندیشه ، کاری را آغاز نکنیم. اگر آ پادشاه، بر خشم خودش، مسلّط میشد و در باره ی حرکات باز فکر میکرد(کمی هوشیارتر بود) باز را نم کشت و بعد از آشکار شدن حقیقت، ناراحت نمی شد . در این درس، «باز» از پادشاه، هوشیارتر بود. «باز» را میتوانیم نماد انسانهای آگاه و خردمند، به حساب بیاوریم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.