معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هوشیاری فارسی ششم

معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس هوشیاری فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس سوم (هوشیاری)

معنی کلمات درس سوم فارسی ششم

پیوسته: همیشه
می پیمود: راه را طی می کرد
قصد: تصمیم، منظور، نیّت (به قصدِ: به منظور)
دامان: دامنه
کمند: طناب، بند، ریسمان
تَرک: جایی در پُشت زینِ اسب
باز: پرندهای شکاری با چنگال هایِ قوی و منقاری کوتاه و محکم
آزرده خاطر: رنجیده، دلتنگ، ناراحت
به یک پرواز: با یک بار پرواز کردن
رکاب دار: پیاده ای که همراهِ سوار، راه می رود.
فرود: پایین
بیدرنگ: تُند، فوری، بی توقّف
اتفاقاً: از قضا، ناگهان
مَجال: فرصت
مَلِک: پادشاه
مَنبع: سرچشمه، جای بیرون آمدن
تاخت: اسب را به حرکت درآورد
مخلوط: در هم آمیخته، آمیخته شده، درهم شده
در پیِ: به دنبال
سراسیمه: آشفته، با عجله، سرگردان
باد به گردِ اون نمی رسید: به کنایه بسیار تُند و سریع حرکت می کرد.
عَرض: گفتن، بیان کردن ( به عرض رسانید: به پادشاه گفت.)
چیره: پیروز
آهِ سرد: آه و ناله ای از سرِ ناامیدی و اندوه
مَرکب: آن چه بر آن سوار شوند، مثل اسب
بیجان کردم: کُشتم

هم خانواده درس سوم فارسی ششم

گردش = گردیدن، گردیده، گردنده
قصد: قاصد = مقاصد، مقصود
پرندگان = پرش، پریدن، پریده
تربیت = متربی، مرتب
مرکب = راکب، مرکوب
منبع = منابع جمع منبع
مخلوط = اختلاط، مختلط
سؤال = سائل، مسائل، مسئله
موجب = واجب، مواجب، واجبات
قصد = قاصد، مقصود، مقصد
ملک = مالک، ملوک، مملکت
جمع = جامع، جمعیت، مجموع، جامعه
هلاک = مهلک، هلاکت
اثر = آثار، متأثر، تأثیر
عرض = عارضه، معرض، معترض، اعتراض
ظرف = ظروف، ظریف
عزیز = معزّز، عزیزه
شرط = شروط، مشروط
حرکت = تحریک، محرک، متحرک، حرکات

مخالف و متضاد درس سوم فارسی ششم

فراز فرود
پیش پس
مرگ زندگی
خوشحال ناراحت
تند کند
تشنه سیراب
باز بسته
بیرون درون
زیر رو
گریه خنده
سود ضرر
زلال تیره و کدر
پر خالی
مرده زنده
حرکت سکون
حرارت برودت
گرما سرما
سرد گرم
سوال جواب

کلمات املایی درس سوم فارسی ششم

قدیم – علاقه – قصد – پیوسته – می تاخت – حیوانات – بازی – تربیت – اتفاقاً – شدت – خوشحالی – تاخت – همراهان – صحرا – زلال – چیره – قطره قطره – جمع کرد – آزرده خاطر – هلاک – منبع – اژدهایی – حرارت – زهر آلود – مخلوط – سراسیمه – عرض – ظرفی – سوال – قصه‌ی – افسوس – عزیزی – بی جان – سودی – لطف – صواب – ارچه –گزیده – خشت – دماغ پرور

پیام درس هوشیاری فارسی ششم

مفهوم درس سوم فارسی (هوشیاری )
همان طوری که از اسم درس پیداست؛ این درس بر دانایی و هوشیاری انسانها تأکید دارد. این درس بهما میآموزد که قبل از شروع هر کاری باید دربارهی آن، فکر کنیم و بدون اندیشه ، کاری را آغاز نکنیم. اگر آ پادشاه، بر خشم خودش، مسلّط میشد و در باره ی حرکات باز فکر میکرد(کمی هوشیارتر بود) باز را نم کشت و بعد از آشکار شدن حقیقت، ناراحت نمی شد . در این درس، «باز» از پادشاه، هوشیارتر بود. «باز» را میتوانیم نماد انسانهای آگاه و خردمند، به حساب بیاوریم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس سوم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر سخن و برای بخش قبلی از معنی درس هدهد فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.