معنی درس ۳ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۳ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس سوم نسل آینده ساز فارسی هفتم

معنی درس ۳ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس سوم نسل آینده ساز فارسی هفتم

درس ۳: نسل آینده ساز

معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم

استعداد: توانایی صالح: درستی
متعال: بلند مرتبه هیئت: گروه، دسته
تحلیل: بررسی کردن پارسایی: پاکدامنی و پرهیزگاری
شعور: آگاهی، فهم مایه: سبب
به هیچ وجه: اصلا، هرگز صداقت: راستگویی
اعتراف: پذیرفتن اشتباه و به زبان آوردن آن ببالد: افتخارکند
مطبوعات: روزنامه ها شعور: آگاهی، فهم
پشتوانه: حامی، پشتیبان رستگاری: نجات یافتن
همت: تلاش شکوهمند: باشکوه، باعظمت
انحراف: کج رفتن، کج اندیشی مقتدر: توانا، قدرتمند
غیرت: مردانگی ،آبرو استحکامات: سنگرها
رسانه ها: وسایلی که اخبار را به مردم می رسانند ؛مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون

معنی جمله های دشوار:
🔷سطر ۱تا۴: جوان و نوجوان،چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است.
معنی: جوان و نوجوان پر از توانایی، قدرت و قابلیت است.
آرایه ادبی:  
جوان و نوجوان: تناسب
جوان و نوجوان مانند چشمه: تشبیه
نیرو و استعداد مانند چشمه. می جوشد: تشبیه
نکته: استفاده از قلاب [ ] : وقتی مطلبی را برای فهم بیشتر خواننده از خودمان به متن اصلی اضافه کنیم آن را داخل قلاب قرار می دهیم.

🔷سطر۱۴ : امروز در دنیا وضع شمابا یک سال پیش ،از زمین تا آسمان تفاوت کرده است.
آرایه ادبی:  
زمین و آسمان: تناسب و تقابل
از زمین تا آسمان تفاوت کرده است: کنایه از،به طور کلی ،تغییر کرده است

🔷سطر۱۵: دنیا باور نمی کرد…..
 
دنیا: منظور مردم دنیا

🔷سطر۲۰: آینده با حرف ساخته نمی شود با کار هوشمندانه و مومنانه ساخته می شود
مفهوم کلی{آن چیزی که مهم است، عمل کردن است نه حرف زدن.}
بیتی از سعدی…
سعد یا گرچه سخندان و مصالح گویی/به عمل کار برآید به سخن دانی نیست.

🔷سطر۲۲: به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیزو پاره های دل این ملت…
آرایه ادبی:  
پاره های دل: کنایه از بسیار عزیز و گرامی

🔷سطر۲۶: جوانی تان راقدر بدانید
معنی: ارزش دوره جوانی را بدانید و از آن خوب استفاده کنید
نکته دستوری: «را»به صورت فک اضافه به کار رفته است.یعنی بین مضاف و مضاف الیه آمده است و مضاف الیه را مقدم کرده است(مضاف الیه اول آمده بعد مضاف)
قدر جوانی تان را بدانید
قدر: مفعول
تان: مضاف الیه‌

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.