کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس راز نشانه ها فارسی چهارم

کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس راز نشانه ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس سوم :: راز نشانه ها

معنی کلمات درس سوم فارسی چهارم

معذرت خواهی : عذرخواهی خوش خوان : خوش آواز
گر: اگر نبدی : نیست
می لنگید : لنگ لنگان راه می رفت مرغان : پرندگان
آسیاب : دستگاهی برای آرد کردن گندم اندیشیدم : فکر کردم
زاغک : زاغ کوچک حیات : زندگی
قالب : قطعه ، تکّه رد پا : جای پا
برگرفت : برداشت اثاث : وسایل ، ابزار
پرفریب : بسیار حیله گر قضا : سرنوشت ، تقدیر
حیلت ساز : حیله گر، مکّار خشمگین : عصبانی
اساس : پایه ، بنیان طعمه : خوردنی ، خوراکی
گود افتاده بود : فرو رفته بود بگشود : باز کرد
خوار : حقیر رو بهک : روباه کوچک
خار : تیغ جست : پرید ، جهید
حدس زدم : گمان کردم بربود : ربود ، دزدید
کرد آواز : شروع به آوازخواندن کرد. فهم : شعور ، درک
خوش آواز : خوش صدا حاکم : فرمانروا

 

کلمات مخالف و متضاد درس سوم کلاس چهارم

کور بینا
راست چپ
خوشحال غمگین
درست نادرست
خوب بد
کم تر بیش تر
گود برآمدگی
خشمگین آرام

کلمات هم خانواده درس سوم کلاس چهارم

حاکم = حکومت ، حکمرانی
معذرت = عذر ، عذرخواهی
فریب = فریبنده ، فریبا
حیلت = حیله ، حیله گر
فهم = فهمیده ، فهماندن
گود = گودال

کلمات سخت املایی درس سوم فارسی چهارم

آسیاب – قهوه خانه – حاکم – چطور – علف – حدس – معذرت – هوش – حیلت – خوش خوان – مرغان – طعمه – زاغک – قالب – حیلت ساز – مرغان – طعمه – الاغ –

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از شعر روباه و زاغ کلاس چهارم و برای بخش قبلی از هم معنی درس دوم فارسی چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از فارسی چهارم صفحه ۳۲ نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.