کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس راز نشانه ها فارسی چهارم

کلمات درس ۳ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس راز نشانه ها فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس سوم :: راز نشانه ها

معنی کلمات درس سوم فارسی چهارم

معذرت خواهی : عذرخواهیخوش خوان : خوش آواز
گر: اگرنبدی : نیست
می لنگید : لنگ لنگان راه می رفتمرغان : پرندگان
آسیاب : دستگاهی برای آرد کردن گندماندیشیدم : فکر کردم
زاغک : زاغ کوچکحیات : زندگی
قالب : قطعه ، تکّهرد پا : جای پا
برگرفت : برداشتاثاث : وسایل ، ابزار
پرفریب : بسیار حیله گرقضا : سرنوشت ، تقدیر
حیلت ساز : حیله گر، مکّارخشمگین : عصبانی
اساس : پایه ، بنیانطعمه : خوردنی ، خوراکی
گود افتاده بود : فرو رفته بودبگشود : باز کرد
خوار : حقیررو بهک : روباه کوچک
خار : تیغجست : پرید ، جهید
حدس زدم : گمان کردمبربود : ربود ، دزدید
کرد آواز : شروع به آوازخواندن کرد.فهم : شعور ، درک
خوش آواز : خوش صداحاکم : فرمانروا

 

کلمات مخالف و متضاد درس سوم کلاس چهارم

کور بینا
راست چپ
خوشحال غمگین
درست نادرست
خوب بد
کم تر بیش تر
گود برآمدگی
خشمگین آرام

کلمات هم خانواده درس سوم کلاس چهارم

حاکم = حکومت ، حکمرانی
معذرت = عذر ، عذرخواهی
فریب = فریبنده ، فریبا
حیلت = حیله ، حیله گر
فهم = فهمیده ، فهماندن
گود = گودال ، گودال

کلمات سخت املایی درس سوم فارسی چهارم

آسیاب – قهوه خانه – حاکم – چطور – علف – حدس – معذرت – هوش – حیلت – خوش خوان – مرغان – طعمه – زاغک – قالب – حیلت ساز – مرغان – طعمه – الاغ –