کلمات درس ۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس چهارم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۴ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس چهارم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس چهارم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس چهارم :: مدرسه خرگوش ها

معنی کلمات درس مدرسه خرگوش ها فارسی دوم ابتدایی

سلام: درود
مثل: مانند
مواظبت: مراقبت – نگهداری
پاکیزه: تمیز
بیرون رفتند: خارج شدند
اتفّاق: حادثه – ماجرا
مهّم: با اهمیت
همیشه: مدام – دائم
فکر: اندیشه

مخالف کلمات درس مدرسه خرگوش ها فارسی دوم

تمام شروع
اوّلین آخرین
پر خالی
خنده گریه
سلام خداحافظ
سالم ناسالم
بزرگ کوچک
بلند کوتاه
پرسید جواب داد

کلمات مهم املایی درس ۴ فارسی دوم

منتظر – سبد – هویج – یشمالو – صداها بشنویم لبخند – دُم پنبه اى – هیچ – نمى شنیدیم – سکوت – بعدی – چشم قرمزی – خاکستری – خطرهای – مثلاً – روباه ها – شغال ها – ادامه – لذت – دقیقه – بیرون – حنایى – نظافت کرد – خاک – شکایت – ناگهان – پرطلا – گودال – حمّام – مثل – سرود خواندن – مهم – بمانند – مواظب – تمیز نکه داریم – زنک مدرسه – جایزه ى – پاسخ – شست و شو – غُصّه – فوراً – فایده‌ای – انداختند – تصمیم – پاکیزه