معنی درس چهارم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس چهارم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم

معنی درس چهارم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس داستان من و شما فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس چهارم ( داستان من و شما )

معنی کلمات درس چهارم فارسی ششم

فراز : بلندی ، بالا محبّت : دوستی ، مهربانی
فرود : پستی ، پایین به هم پیوسته ایم : به هم ملحق شده ایم
طولانی : دراز ، بلند قدرت : توانایی
آغاز : ابتدا ، شروع توان : طاقت
شور : نشاط بی گمان : بدون شک
جاری : روان پی برده اید : فهمیده اید
آوا : صدا گمان : حدس
دلنشین : خوشایند بگذارید : اجازه دهید
نغمه : آهنگ ، آواز ، سرود ظاهر : نمایان ، آشکار
پرورش می یابد : تربیت می شود آشکار : پیدا ، ظاهر ، نمایان
اعتبار : ارزش ، آبرو درک : فهم
عظمت : بزرگی ، شکوه سلیقه : ذوق ، سرشت
شُکوه : احترام ، بزرگی چندگانگی : تغییرات ، دگرگونی
نگاهبان : نگهبان ، محافظ واژه : کلمه ، لغت
یاری : کمک پیکر : تن ، بدن ، جسم
دانا : دانشمند ، عالم هر کلمه یا واژه ، پاره ای از پیکر من است : هر کلمه یا لغت، قسمتی از جسم و جان من است.
مقصود : هدف ، منظور تلفّظ : نحوه ی ادا کردن و شکل گفتن یک واژه
شوکت : بزرگی ، عظمت لانه : آشیانه
افزوده اند : اضافه کرده اند شیوه : روش
رویداد : حادثه ، ماجرا تفاوت : فرق
بی شمار : زیاد، فراوان پیوسته : همواره ، همیشه
دلاوری : شجاعت اتّحاد : وحدت ، یکی شدن
تاخته اند : حمله کرده اند اعضاء : جمع عضو ، افراد
استوار : پا بر جا سند : مدرک
پیمان : عهد

هم خانواده درس چهارم فارسی ششم

عظمت = عظیم، اعظم، معظم
قدرت = قادر، قدر، مقدر- مقتدر
خط = خطوط، خطاط
درک = مدرک، ادراک، مدارک
تغییر = متغیّر، تغییرات
تلفّظ = لفظ، الفاظ
مثل = مثال، مثلاً، امثال
شکل = اشکال، مشکل، شکیل
فعل = افعال، فعّال، مفعول – فاعل
ذهن = اذهان، ذهنی
اتحاد = متحد، اتحادیه
فایده = فواید، مفید
سند = اسناد، مستند

مخالف و متضاد درس چهارم فارسی ششم

شروع خاتمه ، پایان
آغاز پایان
کوچک بزرگ
طول عرض
جلو عقب
رها گرفتار، اسیر
جاری ساکن
ظاهر باطن
طولانی کوتاه
پیوسته گسسته
شکست پیروزی
فراز  فرود

کلمات املایی درس چهارم فارسی ششم

موجودی – فراز و فرود – طولانی – البته – عمر – آغاز – نغمه هایی – باعث – اعتبار – عظمت – نگاهبان – افتخار – حتماً – مقصودم – بزرگان علم – طول تاریخ – شکوه و شوکت – افزوده ایم – معرّفی – چهره – ظاهر – خط – اشاره – سلیقه – تغییرات – چندگانگی – تلفّظ – معنی – معمولاً –فعلاً – دقّت – ذهن – وطن – عامل – پیوستگی – اتّحاد – سند – زبانِ ملّی – یعنی – بیهوده – سعی – محقّق – چارپایی- تهی مغز – هیزم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس چهارم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی حکایت علم و عمل فارسی ششم و برای بخش قبلی از معنی شعر صفحه ۳۰ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.