معنی درس ۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس ۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس چهارم هم نشین فارسی نهم

معنی درس ۴ فارسی نهم (آرایه ها ، کلمات)

معنی درس چهارم هم نشین فارسی نهم

معنی فارسی نهم/ درس چهارم :: هم نشین

معنی صفحه ۳۰ درس چهارم فارسی نهم👇

🔹 مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا، همچون وزش نسیم دل انگیزی است
معنی: هم نشینی با یک دوست خوب و بردبار، مثل یک وزش نسیم دل انگیز می باشد و روح ما را صفا می دهد.
دانش زبانی:
واژه های مهم:
پیوند: ارتباط
رویارو: برابر، مقابل
خرسندی: خوشحالی، رضایت
مصاحبت: هم صحبتی، هم نشینی
شکیبا: صبور
دلانگیز: دلخواه، گیرا، مطلوب
صفا: پاکی.
نکته های ادبی:
مصاحبت با یک دوست خوب به نسیم دل انگیزی تشبیه شده است

🔹 دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ ◈※◈ اَبری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
معنی: آیا می دانی که دیدن دوست و یار گم شده چه ذوق و خوشحالی دارد؟ لذت آن مثل ابری است که در بیابان بر موجودات تشنه ای می بارد.

دانش زبانی:
بیت از چهار جمله تشکیل شده است. (بعد از ابری فعل «است» حذف شده)
آرایه ادبی:
شوق حاصل از دیدن یار غایب، تشبیه شده است به حاصل از باریدن باران بر تشنه ای در بیابان
تکرار « ر » و « ب » : نغمه حروف ابر و باریدن «مراعات نظیر»

🔹 انسان بی دوست، همواره غمگین است؛ به بیان دیگر تنهایی، یکی از سنگین ترین مصائب است. «ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی.»
معنی: انسانی که دوستی ندارد همیشه غمگین ناراحت است، به زبان دیگر، یکی از سخت ترین مشکلات، بدون دوست بودن است. زندگی بدون دوست و یار زندگی، ذوق و شوق ندارد و لذت بخش نیست.
واژه های مهم:
شبکه: مجموعه ای از افراد و اجزا که کار واحدی انجام میدهند، خطوط سیمی یا لوله ای که به منظور انتقال اخبار یا مواد نفتی به کار میرود.
مفید: با ارزش
مصائب: جمع مصیبت، بلا ها.

معنی صفحه ۳۱ درس چهارم فارسی نهم👇

🔹 آنچه در شناخت افراد به ما یاری میرساند، مشورت با پدر و مادر، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه است که ما را از دام و چاه این راه آگاه میسازد و آسیب های این مسیر را نشان میدهد. چه بسیارند کسانی که لاف دوستی میزنند اما در حقیقت گرگهایی در جامه گوسفندان هستند. 

واژه های مهم:
افراد: جمع مکسر (مفرد آن: فرد)، کسان، اشخاص
آسیب: صدمه، زخم
مسیر: راه
لاف : گزاف گفتن، سخن
بیارزش، ادعای واهی
جامه: لباس.
نکته های ادبی:
راه و چاه: جناس ناقص اختلافی
چاه: منظور گمراهی است.
گرگ در جامه گوسفند: مثل است و کنایه از ظاهر فریبنده داشتن
تشبیه: در عبارت « کسانی که لاف دوستی میزنند» به «گرگهایی در جامه گوسفندان» تشبیه شدهاند.

مار بد جانی ستاند از سلیم ◈※◈ یار بد آرد سوی نار مقیم

معنی: مار بد ( خطر ناک ) جان انسان سالم ( سلیم ) را میگیرد اما دوست بد انسان را سوی آتش ( نار ) جاویدان ( مقیم ) می برد.
آرایه ادبی:
مار بد و یار بد: نهاد، فاعل
جان و انسان( انسان در مصرع دوم میباشد و در شعر حذف شده است): مفعول
سلیم: متمم
نوع افعال( ستاند و آرد ): مضارع اخباری
مقیم و سلیم: ردیف قافیه ندارد پس شعر یا نیمایی و یا مثنوی است

معنی صفحه ۳۲ درس چهارم فارسی نهم👇

🔹 تاُثیرگذاری هم‌نشین بر مَنش و کردار انسان چنان مهم و عمیق است که رسول اکرم -صلّی اللّه علیه و آله- می‌فرمایند: «انسان بر دین و آیین دوست و هم نشین خود است».
واژه های مهم:
منش:
خوی، عادت، خصلت
کردار: رفتار
صلی الله علیه و آله: سلام و درود خدا بر او و خاندانش
آیین: روش، دین

 نشین با بدان که صحبت بد ◈※◈ گرچه پاکی ، تو را پلید کند

معنی: با انسان های بد، کمتر هم نشینی و دوستی کن، چون که انسان های بد، پاک بودن تو را آلوده می کنند.
آرایه ادبی:
این بیت یک تمثیل است
تضاد بین پلید و پاک
تکرار «ب» در مصراع اول: نغمه ی حروف

آفتابی بدین بزرگی را ◈※◈ لکه ای ابر ، ناپدید کند

معنی: تکه ابری در آسمان، آفتاب به این بزرگی را پنهان می کند (یعنی دوستی با افراد بد مثل لکه ای ابر است که آفتاب را پنهان می کند و آدم را آلوده می کند).
آرایه ادبی:
مراعات نظیر بین آفتاب و ابر

«هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعتِ ایشان در او اثر نکند، به طریقتِ ایشان متّهم گردد».
معنی: هر کسی که با انسان های بد هم نشینی کند، اگر حتی خودش مثل آنها نشود و عمل نکند، متهم به عمل کردن به شیوه و راه و روش آنان می شود.
آرایه ادبی:
سجع بین نشیند، نکند و گردد

پسر نوح با بدان بنشست ◈※◈ خاندان نبوتش گم شد

معنی: پسر نوع به دلیل هم نشینی و دوستی با انسان بد، نسبت پیامبری و مقام و مرتبه خود را از دست داد.
آرایه ادبی:
مراعات نظیر بین نوح و نبوّت
تلمیح به داستان حضرت نوح (ع)

سگ اصحاب کهف، روزی چند ◈※◈ پی نیکان گرفت و مردم شد!

معنی: سگ اصحاب کهف به علت هم نشینی و همراهی با انسان های خوب و نیک، دارای ویژگی های انسانی شد.
دانش زبانی:
در مصرع دوم «مردم» اسم جمع نیست گاهی در گذشته بر خلاف امروز به معنی مفرد انسان به کار می رفت و فعل آن هم به صورت مفرد بود .
آرایه ادبی:
تملیح به داستان اصحاب کهف

 هم نشین تو از تو ، به باید ◈※◈ تا تو را عقل و دین بیفزاید(در کتاب نیست)

معنی: هم نشین و دوست تو باید از خودت بهتر و برتر باشد، تا این که چیزی را به عقل و دینت اضافه کند.
دانش زبانی: به: بهتر (صفت تفضیلی)

معنی کلمات درس چهارم فارسی نهم

پیوند: برقراری ارتباط  عمیق: در اینجا به معنی مهم و ریشهای
 رویارو: روبهرو  صلی الله علیه و آله: درود خدا بر او خاندانش باد
 همدلی: متحد بودن، دلسوزی  دین = آیین
 خرسندی: رضایت، خوش حالی  صحبت بد: هم نشین بد
 مصاحبت: همنشینی و هم صحبتی  پلید: آلوده
 شکیبا: صبور  طبیعت ایشان: خلق و خوی آنها
 دلانگیز: روح انگیز، دوست داشتنی  طریقت: راه و روش
 صفا: پاکی و بی آلایش بودن  خاندان: طایفه و ایل و تبار
 غایب: دور از نظر  نبوت: رسالت، پیامبری
 ذوق: اشتیاق  اصحاف کهف: یاران غار
 کنونی: فعلی  نیکان: انسانهای خوب
 گسترده: فراگیر  زمینه: دلایل اولیه
 در پی: به دنبال  گرایش : تمایل
 مصائب: (جمع مصیبت) بلا و گرفتاری ها  عامل: سبب ساز
لاف زدن: ادعا کردن  همدم: رفیق، دوست
لاف دوستی میزنند: ادعای دوستی میکنند  نیکوخصال: با رفتارهای پسنده
 جامه: لباس  از تو به باید ← به: بهتر
 میگریز: فرار کن، بگریز  متعالی: بلند پایه
 مَنِش = کردار: اخلاق  بیفزاید: افزایش دهد
 معاشرت: رفت و آمد، دوستی

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.