معنی درس ۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس چهارم با بهاری که می‌رسد از راه فارسی هفتم

معنی درس ۴ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس چهارم با بهاری که می‌رسد از راه فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / درس ۴: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن

روشن و گرم و زندگی پرداز ◈※◈  آسمان مثل یک تبسم شد

معنی: آسمان مانند لبخندی روشن ، گرم و حیات بخش شد . « آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت »
آرایه های ادبی:
تبسم : لبخند
آسمان مثل یک تبسم شد « تشبیه »

هر چه سرما و هر چه دل سردی ◈※◈  پر زد آهسته از نظر گم  شد

معنی: سرما و غم و غصه و دلسردی از بین رفت . / دلسردی : کنایه از ناامیدی ، افسردگی

با نسیمی که زندگی در اوست ◈※◈  باز چشم جوانه‌ای وا شد

معنی: با وزیدن نسیم بهاری که در آن زندگی و حیات جریان دارد ، دوباره جوانه ای شکوفا شد.
آرایه های ادبی:
چشم جوانه : تشخیص

بر درختی، شکوفه‌ای خندید ◈※◈  در کتابی، بهار، معنا شد

معنی: بر شاخه شکوفه ای جوانه زد و بهار دوبار در طبیعت جلوه گر شد .
آرایه های ادبی:
شکوفه ای خندید : تشخیص
درخت و شکوفه و بهار و جوانه «مراعات نظیر »

با بهاری که می‌رسد از راه ◈※◈  سبز شو، تازه شو، بهاری شو

معنی: هم زمان با رسیدن فصل بهار تو هم تازه و جوان و سرسبز باش « اشاره به دوره نوجوانی»
آرایه های ادبی:
سبز شدن و باطراوت شدن : کنایه از شاد شدن

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن ◈※◈  مثل یک چشمه سار، جاری شو

معنی: مانند یک شاخه گل رشد کن و مانند چشمه حرکت کن .« توانایی ها و استعداد هایت را نشان بده تلاش کن و پویا باش »
آرایه های ادبی:
مثل یک شاخه گل جوانه بزن : تشبیه : مثل یک چشمه جاری شو تشبیه

زندگی بر تو می‌زند لبخند ◈※◈  هست وقت شکفتنت امروز

معنی: زندگی به تو رو کرده است و هنگام جوانی و شادابی تو است.
زندگی لبخند می زند : تشخیص
لبخند زدن : کنایه از رسیدن به روز های خوب

بهتر از هر چه هست در دنیا ◈※◈  با خدا راز گفتنت امروز

معنی: در این دنیا بهترین چیز برای تو راز و نیاز کردن با خدا است .

معنی کلمات زیبایی شکفتن فارسی هفتم

دوره: زمان وابستگی: نیازمند بودن
شخصیّت: مجموعه خصوصیات یک انسان چالاکی: سرعت و زیرکی
شور: هیجان، شادی استقلال: مستقل بودن، نیازمند نبودن
کیمیا: نایاب و نادر، دست نیافتنی تأمل: فکر کردن، اندیشه کردن
شوق: علاقه، میل رؤیا: خواب
علایق: جمع علاقه، دلبستگی ها بصیرت: آگاهی، بینش
شکوفایی: رونق و پی باصفا: پاک
اندرز: پند و نصیحت آراستگی: زیبایی
حسرت: افسوس، دریغ زلال: گوارا، صاف
سرشار: پُر دلنشین: خوب و پسندیده

 آرایه های زیبایی شکفتن فارسی هفتم

وابستگی و استقلال: تضاد
جویبار باصفا و زلال و گوارای زندگی: تشبیه
نوجوانی شبیه به رؤیا است: تشبیه
دوست خوب، کیمیا است : تشبیه
کتاب پر راز و رمز آفرینش و شگفتی های طبیعت: تشبیه
شکوفه های محبت و امید به آینده: تشبیه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.