کلمات درس ۵ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۵ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس پنجم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۵ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس پنجم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس پنجم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / پنجم :: چوپان درستکار

معنی کلمات درس چوپان درستکار فارسی دوم ابتدایی

صاحب: مالک
درست: صحیح
وانگهی: ناگهان
مُزد: پاداش – حقوق
نصیحت: پند – سفارش
ناگهان: یک دفعه – یک مرتبه

مخالف کلمات درس چوپان درستکار فارسی دوم

زیاد کم
بالا پایین
راست گو دروغ گو
می فروخت می خرید

کلمات مهم املایی درس ۵ فارسی دوم

روزگاری – گوسفندان – درست کاری – امّا – چوپانی – نگه داری – راست گویی – می دوشید – صاحب – می ریخت – نصیحت – حرف هایی – لبخندی – چرا – مُزدَت – شدیدی – شروع – باریدن – سیل – نجات – نتوانست – ناچار -می ریختی – می فروختی – فُرو رفت – احوال – خوابید – رقصید