کلمات درس ۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

کلمات درس ۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

معنی درس رهایی از قفس فارسی چهارم

کلمات درس ۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

معنی درس رهایی از قفس فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس پنجم :: رهایی از قفس

معنی شعر های رهایی از قفس کلاس چهارم

شعر صفحه ۴۳ فارسی چهارم 👇

۱-گفت طوطی را چه خواهی ارمغان *** کارمت از خطه ی هندوستان
معنی: به طوطی گفت : سوغاتی چه میخواهی که از سرزمین هندوستان برایت بیاورم

۲-گفت آن طوطی که آن جا طوطیان *** چون ببینی ، کن ز حال ما بیان
معنی: طوطی گفت :زمانی که آن جا طوطی های دیگر را دیدی وضعیت من را برای آن ها بگو

۳- کان فلان طوطی که مشتاق شماست *** از قضای آسمان در حبس ماست
معنی: بگو که فلان طوطی که آرزوی دیدار شما را دارد از سرنوشت و تقدیر بد در اسارت ما است

شعر صفحه ۴۴ فارسی چهارم👇

۴- این چرا کردم ، چرا دادم پیام *** سوختم بیچاره را زین گفت خام
معنی: این چه کاری بود کردم ، چرا این پیغام را دادم با این سخن بیهوده و ناپخته باعث مرگ آن بیچاره شدم

۵- کرد بازرگان تجارت را تمام *** باز آمد سوی منزل شادکام
معنی: بازرگان تجارت را به پایان رساند خوشحال به سوی منزل بازگشت

۶-هر غلامی را بیاورد ارمغان *** هر کنیزک را ببخشید او نشان
معنی: به هر خدمتکاری و نوکری یک سوغاتی داد به هر خدمتکاری هدیه ای بخشید

۷-گفت طوطی ارمغان بنده کو *** آنچه گفتی آنچه دیدی باز گو
معنی: طوطی گفت پس سوغاتی من کو هر چی گفتی و دیدی را برایم تعریف کن

شعر صفحه ۴۵ فارسی چهارم👇

۸- گفت گفتم آن شکایت های تو *** با گروهی طوطیان ، همتای تو
معنی: بازرگان گفت درد دل و شکایت های تو را برای چند تا طوطی مثل خودت گفتم

۹-آن یکی طوطی ، ز دردت بوی برد *** زهره اش بدرید و لرزید و بمرد
معنی: یکی از طوطی ها دردت را فهمید ترسید و لرزید و مرد

معنی کلمات درس پنجم فارسی چهارم

بازرگان : تاجر زین : از این
حبس : زندان ، بازداشت خام : بیهوده
دلتنگ : غمگین شادکام : خوشحال
شیرین زبان : شیرین گفتار کنیزک : خدمتکار، زنی که بَرده شده
گران بهاء: با ارزش نشان : علامت ، نشانه
غلام : نوکر ، خدمتکار دریافت : دانست ، فهمید
ارمغان : هدیه ، سوغات گریستن : گریه کردن
کارمت : که برای تو بیاورم. بند : طناب
خظّه : سرزمین ماجرا : اتّفاق
فالن : اشاره به شخص نامعلوم اسیر : زندانی
مشتاق : دارای شوق ، آرزومند کان : که آن
قضا : تقدیر ، سرنوشت پی در پی : پشت سر هم ، متوالی
دلداری دهد : همدردی کند سوغاتی : هدیه ، ارمغان
شکرسخن : شیرین گفتار ، شیرین سخن بوی برد : پی برد
گنبد کبود : منظور آسمان آبی است. زین : از این
غصّه : غم ، ناراختی خام : نپخته
قافله : کاروان تپید : جنبید ، حرکت کرد ، بی قرار شد
پیغام : پیام رأس : واحد شمارش چهارپایان
بازگو کردن : سخنی را دوباره گفتن تجارت : بازرگانی ، داد وسِتَد ، معامله
خواجه : بزرگ ، سرور ، تاجر کول : شانه وپشت
همتا : مثل ، همانند مرغان : پرندگان
زهره اش بدرید : ترسید صحنه : منظره ای واقعی یا خیالی
شگفت زده : متعجّب

کلمات مخالف و متضاد درس پنجم کلاس چهارم

ثروتمند فقیر
رهایی اِسارت
اسیر آزاد
پرسش پاسخ
خام پخته
گران بهاء ارزان

کلمات هم خانواده درس پنجم کلاس چهارم

لذیذ = لذّت
حبس = محبوس
شگفت زده = شگفت انگیز
مشتاق = شوق ، اشتیاق
سکوت = ساکت
وقت = اوقات
حال = احوال
تجارت = تاجر، تجّار
تعجّب = متعجّب
شاکی = شکایت
حس = احساس
عبور = عابر
اسیر = اسارت
علم = معلّم ، عالم
پیام = پیغام ، پیامبر
موضوع = اوضاع ، وضع
شرمنده = شرمسار ، شرمگین
سکوت = ساکت
امواج = موج ها

کلمات سخت املایی درس پنجم فارسی چهارم

ثروتمند – طوطی – سوغاتی – ارمغان – خطه‌ی – پیغام – صحنه – موضوع – خواجه – زهره – شکر سخن – غار – باغ وحش – باغچه – یک دفعه – مامور – غصه – اتفاقا – قاطر – حکمت – بازرگان – هندوستان – غلام – قضای روزگار – تجارت – کنیزک – لحظه ای

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۵ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از هم معنی هم خانواده مخالف درس ۶ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از هم خانواده درس چهارم کلاس چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درک مطلب صفحه ۴۷ فارسی چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.