معنی درس ۶ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ۶ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ششم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

معنی درس ۶ فارسی هفتم + آرایه های ادبی

معنی درس ششم قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

معنی فارسی هفتم / درس ۶: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

معنی کلمات درس ششم فارسی هفتم

 اذیت: آزار دادن  رضایت: خشنودی
 واقعاً: به درستی  سعی: تلاش و کو شش
 تمام تمام: کامل  تقصیر: سهل انگاری و کو تاهی
 معلوم: آشکار  یک عالم: مقدار زیاد/ به اندازه وسعت یک دنیا
 عقلم می رسید: من درست فکر می کردم  سراسر: همه/ تمام
 فورا: سریع و زود  کثیف: الوده
 شلوغ: پر سروصدا  عجیب: شگفت انگیز/ شگفت آور
 ولو: پخش و پراکنده  زور گفتن: ظلم و ستم کردن
 حسابی: کامل /فراوان  گله: شکایت و دل خوری
شایسته: سزاوار مهمان خانه : مسافر خانه

واژه ها و نکات مهم متن صفحه ۵۰ 👇

قلب کوچکم را به چه کسی بدهم : کنایه از اینکه چه کسی را دوست بدارم
تکرار: کوچولو / خیلی خیلی
تشبیه: قلب مانند گلدان زشت است
قلب : مشبه
گلدان : مشبه به
زشت : وجه شبه
قلب اگر خالی بماند انسان را اذیت می کند : تشخیص
اذیت : آزار دادن
واقعاً : به درستی ، به حق
قلب مهمان خانه نیست: تشبیه
قلب لانه گنجشک نیست : تشبیه
قلب مهمان خانه نیست  ، قلب لانه گنجشک نیست :
مفهوم : قلب همیشه پایدار است و جایگاه خیلی ها می باشد .

واژه ها و نکات مهم متن صفحه ۵۱ و ۵۲ 👇

تمام تمام : کامل / تکرار
فوری : سریع ، زود
مراعات نظیر : خواهر ، دایی ، برادر ، پدربزرگ
حسابی : کامل ، فراوان
تکرار : خداجان خدا جان
ولو : پخش و پراکنده
رضایت : خشنودی ، راضی بودن

واژه ها و نکات مهم متن صفحه ۵۳ و ۵۴ 👇

تکرار : خیلی خیلی خیلی
تقصیر : سهل انگاری و کوتاهی
تشبیه : قلبم مانند یک شهر بزرگ شده بود
قلب : مشبه
شهر : مشبه به
یک عالم : مقدار زیاد ، بسیار
سراسر : همه ، تمام
کثیف : آلوده
عجیب : شگفت انگیز / شگفت آور
زور گفتن : ظلم و ستم کردن
گله : شکایت
دست از چیزی برداشتن : کنایه از ترک کردن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.