کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مهمان شهر ما فارسی چهارم

کلمات درس ۷ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس مهمان شهر ما فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس هفتم :: مهمان شهر ما

معنی کلمات درس هفتم فارسی چهارم

حضور : حاضر بودن ، وجوداستقبال : پیشواز
تپش : تپیدن ، جُنبشبی صبرانه : بی طاقت ، نا آرام
هین : بدانرخسار : چهره
نشاط : شادی ، شوقخروشان : پر سرو صدا
هیجان : شور وشوقهمهمه : سر وصدا
پرتوان : با قدرت ، با نیروانبوه : بسیار زیاد
بالاخره : سرانجامغوغا : سروصدا
مشتاق : آرزومندمشام : بینی
فعالیت : کوشش ، تلاشدلهره : نگرانی
لحظه شماری : انتظارکشیدناندوه : غم وناراحتی
خیره شدن : نگاه به چیزی بدون برداشتن چشملطیف : نرم
تحسین آمیز : همراه با تعریف و تمجیدپوشش : لباس
جنبش : حرکت ، تکاننسیم : باد ملایم

کلمات مخالف و متضاد درس هفتم کلاس چهارم

طلوع غروب
آغاز پایان
همهمه سکوت
شادی غم
تشنه سیراب
جدا مُتّصل
خواب بیداری

کلمات هم خانواده درس هفتم کلاس چهارم

مشتاق = شور ف اشتیاق
متوجّه = توجّه
صبر = صبور، صابر
مرخّص = ترخیص ، مرخصی
انتظار = منتظر
حرکت = تحرّک ، متحرّک
اشعار = شعر ، شاعر
درس = دروس ، مدرسه
ضخامت = ضخیم
لطیف = لطافت
جمعیّت = جمع ، مجموع
نظر = منظور، ناظر
فعالیت = فعّال ، فعل
حضور = حاضر
حس = احساس
لحظه = لحظات ، ملاحظه
منظّم = نظم ، تنظیم

کلمات سخت املایی درس هفتم فارسی چهارم

حضور – استقبال – نشاط – رخسار – نشاط انگیز – لحظه شماری – بالاخره – انبوه – غوغا – مرتب – مسئولان – صف های منظم – باغچه – خلاصه – منظور – لطیف – اشعه – نفوذ – می لغزد – مرخصی – طعنه – اعتنا – ضخامت – واقعاً – تپش – انتظار – فقط – حیاط – ذخیره – مشتاق – هماهنگ – اقیانوس – معنا – ذهن – زمینه –