معنی درس نهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس نهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۹ نوجوان باهوش فارسی هشتم

معنی درس نهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

معنی درس ۹ نوجوان باهوش فارسی هشتم

معنی فارسی هشتم / درس نهم:: نوجوان باهوش

معنی شعر نام نیکو گر بماند

نام نیکو گر بماند ز آدمی ◈※◈ به کزو ماند سرای زرنگار

معنی: اگر از انسان، اسم نیک و نام خوب برجا بماند، بهتر از آن است که از او خانه طلا کاری (زیبا و مجلل) به یادگار بماند
واژه های مهم:
نیکو:
خوب
به: بهتر (=مسند)، «فعل است» بعد از «به» حذف شده است .
کزو: مخفف «که از او»
سرای زرنگار: خانه طلاکاری شده و مزین به طلا.
دانش زبانی:
نام نیکو: گروه اسمی، نام هسته و نیکو وابسته پسین از نوع صفت بیانی
سرای زرنگار: ترکیب وصفی
آدمی: متمم
سرای زرنگار: گروه اسمی، سرا: هسته، زرنگار: وابسته پسین از نوع صفت بیانی
به:
به معنای بهتر، صفت تفیلی.

معنی کلمات درس نهم فارسی هشتم

ارادت : دوستی، از روی اعتقاد و ایمان مونس: یار، همدم
سرشار: لبریز، پر درد :رنج، ناخوشی، بیماری
از قضا: اتّفاقاً وجد: خوشی بسیار، ذوق و شوق
سرشناس: معروف، شناخته شده درمان :علاج، دارو، چاره، دوا
استعداد :توانایی، آمادگی هلهله: فریاد شادی، صدای درهم و برهم مردم
شاهد: حاضر، گواه، محبوب و معشوق، خدای تعالی ذکاوت: تیز هوشی، زیرکی
انیس: یار و همدم، اُنس گیرنده رسا: بلند، رسنده
شیوع: همه گیر شدن، آشکار شدن، متداول شدن رمیده : ترسیده، گریخته
بهانه: دست آویز، عذر بیجا زهر: سم
صدراعظم: نخست وزیر ساقی: کسی که نوشیدنی به دیگری دهد.
پشتکار :پایداری در پیش بردن و اتمام کاری آبله = نوعی بیماری واگیر دار
طراوت: شادابی، تازگی ارادت = میل ، دوستی از روی بی ریایی
تعارف: خوش آمد گفتن به یکدیگر، پیشکش دادن استعداد= آمادگی ، توانایی
فلسفه: علمی که در باره ی حقایق موجودات و علل وجود آنها بحث می کند. تعارف = خوش آمد گفتن به یک دیگر
جهل: نادانی حلاوت = شیرینی
لهجه: زبان، طرز سخن گفتن و تلفّظ، شکلی از یک زبان که با تغییراتی در یک ناحیه تکلّم شود. مثل: گیلکی، لری و. خطاب = رویا رو سخن گفتن
حکمت: دانش، دانایی، ذکاوت = تیز هوشی
عدل: راستی رسا = بلند ، رسنده ، کلام شیوا
لیاقت: شایستگی، سزاوار، درخور بودن سرشناس = معروف ، نامدار /
حلاوت: شیرینی شیوع = فاش شدن ، رایج شدن
مکث: درنگ کردن کاشف = آشکار کننده ، کشف کننده
خرافات: سخنان بیهوده، افسانه، آنچه اساس علمی و معنوی نداشته باشد. نامی = مشهور، نام آور
منشأ: محلّ پیدایش، اصل واکسینه = واکسن زده شده ، مایه کوبی شده
خطاب: رویاروی سخن گفتن هلهله = فریاد شادی

معنی شعر های درس نهم فارسی هشتم

شعر صفحه ۶۸ فارسی هشتم👇

به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست ◈※◈ عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

معنی: در جهان خرم و خوشحالم چون که جهان و خرمی و خوشحالی آن را خدا خلق کرده است. من عاشق هستم عاشق همه دنیا و آفریده‌های آن هستم آن هم به خاطر این که همه عالم را خدا آفریده است.

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است ◈※◈ به اردات بکشم درد که درمان هم از اوست»

معنی: با عشق و علاقه و شیرینی زهر را می‌نوشم (هر سختی و رنجی را می‌پذیرم) زیرا معشوق زیبا روی من آن را به من عرضه می‌کند و هر دردی که از جانب او باشد با دل و جان و با میل و رغبت تحمل می‌کنم و می‌پذیرم. زیرا درمان همه دردها همین معشوق زیباروی من است.
آرایه های ادبی دو بیت بالا:
واژه های مهم:
خرم: خوشحال
حلاوت: شیرینی
زهر: سم
شاهد: زیبارو، در اینجا منظور خداوند است
ساقی: پخش کننده، کسی که آب یا شراب به دیگران بدهد
ارادت: به میل و اختیار خود.
آرایه های ادبی:
جهان و جهان: تکرار
خرم و خرم: تکرار
همه عالم و همه عالم: تکرار
زهر و حلاوت : تضاد
درد و درمان: تضاد.

شعر صفحه ۷۱ فارسی هشتم👇

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد ◈※◈ دل رمیدهٔ ما را انیس و مونس شد

معنی: ستاره ای در آسمان هستی پدیدار گشت و در این دنیا ارجمند گردید. و برای دل‌های پریشان یار و همدم شد. منظور حضرت رسول است.
آرایه های ادبی:
ستارهای: منظور دوست و یار است. (با توجه به مطالب این درس، منظور حضر محمد (س)است.)
ستاره، ماه، درخشیدن: مراعات نظیر.
دانش زبانی:
دل رمیده: ترکیب وصفی، «دل» هسته است و «رمیده» وابسته پسین از نوع صفت بیانی
انیس و مونس: هم خانواده هستند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.