معنی شعر ستایش فارسی هفتم ✅ صفحه ۹

معنی شعر ستایش فارسی هفتم ✅ صفحه ۹

معنی شعر ستایش یاد تو فارسی هفتم صفحه ۹

معنی شعر ستایش فارسی هفتم ✅ صفحه ۹

معنی شعر ستایش یاد تو فارسی هفتم صفحه ۹

معنی فارسی هفتم /

قالب: مثنوی (دوگانی/ دوتایی)
مثنوی: نوعی قالب شعری است که در آن مصراع ها دو به دو با یکدیگر هم قافیه اند. به بیانی دیگر هر بیت قافیه ای جداگانه دارد.
موضوع و محتوا: ستایش و توصیف ویژگیهای خداوند

۱- ای نام تو بهترین سرآغاز ◈※◈ بی‌نام تو، نامه کی کنم باز؟

معنی: ای خدایی که اسم تو بهترین آغاز برای هر کاری است،  بدون ذکر نام تو چگونه می توانم کتابم را شروع کنم؟
واژه های مهم:
تو:
منظور خدا
سرآغاز: ابتدای هر چیز، شروع
نامه: در این جا یعنی کتاب
آرایه های ادبی:
سرآغاز، باز: قافیه.

۲- ای یاد تو مونسِ روانم ◈※◈ جز نام تو، نیست بر زبانم

معنی: ای خدایی که یادِ تو همدم روح و روان من است، من فقط نام تو را بر زبان میآورم (فقط تو را ستایش میکنم).
واژه های مهم:
مونس:
یار، همدم
روان: جان، روح.

۳- ای کارگشای هرچه هستند ◈※◈   نام تو، کلید هرچه بستند

معنی: ای خدایی که مشکل گشای تمام موجودات هستی، نام تو مانند کلیدی، قفلِ مشکلات را باز میکند (نام تو، مشکل همه را برطرف میکند).
واژه های مهم:
کارگشا: مشکل گشا، آسان کننده کارها.
آرایه های ادبی:
هستند، بستند: قافیه
نام تو مانند کلید است: تشبی

۴- ای هست کُنِ اساسِ هستی ◈※◈ کوته ز دَرَت، دراز دستی

معنی: ای خدایی که به وجود آورنده جهان هستی، هیچکس نمیتواند به تو ستم کند (هیچ کس نمیتواند در پیشگاه تو به دیگری ستم کند)
واژه های مهم:
هستکُن:
به وجود آورنده، آفریننده
اساس: بنیاد، پایه
کوتَه: مخفّفِ کوتاه
دَرَت: درگاه تو
درازدستی: زور گویی، ستم.
آرایه های ادبی:
هستی، درازدستی: قافیه.
دانش زبانی:
«ت» در دَرَت: تو
فعل «است» از پایان مصراع دوم حذف شده است.

۵- هم قصّهٔ نانموده، دانی ◈※◈ هم نامهٔ نانوشته، خوانی

معنی: پروردگارا، تو از همه داستان ها، ماجراهای پنهان و کتاب های نوشته نشده با خبر هستی.
واژه های مهم:
نانموده: پنهان، نشان داده نشده
نانوشته: نوشته نشده.
آرایه های ادبی:
دانی، خوانی: قافیه.
دانش زبانی:
«قصّه نانموده»و «نامه نانوشته»: مفعول.

۶- هم تو، به عنایت الهی ◈※◈ آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی

معنی: خداوندا، با لطف و محبّت خداوندیَت، مرا به جایگاهی برسان که خودت میپسندی.
واژه های مهم:
عنایت:
توجّه، لطف
الهی: خدایی، خداوندی
قدم: گام
قدمم: قدمِ من.
آرایه های ادبی:
الهی، خواهی: قافیه.
دانش زبانی:
رسان: برسان (فعل امربه منظور خواهش ودعا).

۷- از ظلمتِ خود، رهایی‌ام ده ◈※◈ با نورِ خود آشنایی‌ام ده

معنی: خدایا مرا از تاریکی های درون خودم (مانند گناه، نادانی و…) نجات بده وبا نور و روشنایی وجود خودت آشنا کن.
واژه های مهم:
ظلمت:
تاریکی، سیاهی.
آرایه های ادبی:
ظلمت و نور: متضاد
منظور از «خود» در مصراع اوّل: انسان یا شاعر و در مصراع دوم: خداوند است.

معنی کلمات شعر ستایش فارسی هفتم

مونس: همدم، یار
کارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها
اساس: پایه، بنیاد
کوته: مخفّف کوتاه
درازدستی: ستمگری، زورگویی
نانموده: آشکار نشده، پنهان
عنایت: بخشایش، لطف، توجّه، احسان
روان: روح، جان
توفیق: سازگاری، موافقت

معنی الهی دلی ده که در کار تو … 👇

🔹 « الهی دلی  ده که در کار تو جان بازیم، جانی ده که کار آن جهان سازیم »

معنی: خدایا، به ما شجاعتی بده که برای تو خود را فدا کنیم و جانی به ما ببخش که بتوانیم برای آخرت خود
کار مفیدی انجام دهیم.
آرایه های ادبی:
دل داشتن: کنایه از شجاعت
جان باختن: کنایه از فداکاری

🔹 « دانایی ده که از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم »
معنی: خدایا آگاهی و بصیرتی به ما ببخش که در راه رسیدن به تو گمراه و منحرف نشویم.
واژه های مهم:
بینایی: بصیرت و آگاهی
دانایی: علم و دانش
آرایه های ادبی:
از راه افتادن: کنایه از گمراه شدن
در چاه افتادن: کنایه از منحرف شدن
راه و چاه: متضاد

🔹 « دست گیر که دست آویز نداریم، توفیق ده تا در دین استوار شویم، نگاه دار تا پریشان نشویم.»
معنی: پروردگارا به ما کمک کن چون جز تو یاوری نداریم، خدایا با ما همراهی کن تا در کار دین استوار و محکم باشیم، خداوندا از ما مواظبت کن تا نگران و پریشان نشویم.
واژه های مهم:
دست آویز: کسی که به او پناه میبرند، کسی که کمک میکند. ( یاور )
توفیق: همراهی و موافقت
استوار: محکم
آرایه های ادبی:
دستگیر: کنایه از کمک کن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.