معنی شعر سخن فارسی ششم ✅ صفحه ۳۰

معنی شعر سخن فارسی ششم ✅ صفحه ۳۰

بخوان و حفظ کن سخن صفحه ۳۰ فارسی ششم

معنی شعر سخن فارسی ششم ✅ صفحه ۳۰

بخوان و حفظ کن سخن صفحه ۳۰ فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / معنی شعر سخن صفحه ۳۰

با اینکه سخن به لطف آب است ◈※◈ کم گفتن هر سخن، صواب است
معنی: با این که سخن مانند آب باطراوت و لطیف است اما درست آن است که کمتر حرف بزنیم.
کلمات مهم:
 لطف : پاکی ، زلالی
صواب : درست بهتر ، شایسته

آب ارچه همه زلال خیزد ◈※◈ از خوردن پر، ملال خیزد
معنی: اگرچه آب، صاف و گوارا است، زیاد نوشیدن آن، سبب آزردگی و ناراحتی میشود.
کلمات مهم:
ارچه
: اگرچه
زلال: پاک ، صاف
ملال: رنج ، سختی

کم گوی و گزیده گوی، چون دُر ◈※◈ تا ز اندک تو، جهان شود پر
معنی: کم حرف بزن اما سخنان پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو همهی جهان را فراگیرد.
کلمات مهم:
دُر:
مروارید
ز: مخفف از

لاف از سخن چو دُر توان زد ◈※◈ آن خشت بود که پر توان زد
معنی: انسان باید به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده به خودش افتخار کند زیرا سخن بیهوده مانند خشت بی‌ارزش است که فراوان دیده میشود.
کلمات مهم:
لاف زدن :
دروغ ، خود ستایی ، ادعا کردن

یک دسته گل دِماغ پرور ◈※◈ از خرمن صد گیاه، بهتر
معنی: یک دسته گل خوشبو که به روح و جان انسان طراوت و شادابی می بخشد . از دسته‌ی انباشته شده ی صد گیاه بهتر است .
کلمات مهم:

دِماغ پرور : خوشبو
خرمن: دسته ، توده

معنی کلمات شعر سخن فارسی ششم

لطف : در اینجا به معنی طراوت و لطافت دُرّ : مروارید
صواب : درست، شایسته اندک : در اینجا به معنی سخن کم و بهجا
ارچه : مخفف اگرچه لاف زدن : گفتار بیهوده گفتن، گزافه گویی اما در این درس به معنی خودستایی کردن و نازیدن
زلال : صاف و شفاف، آب صاف و گوارا خشت : آجر، گِل خشک شده
ملال : بیزاری، غم، اندوه دِماغ پرور : خوشبو
گزیده : عالی، پسندیده خرمن : توده و مقدار انبوهی از هر چیز

مخالف و متضاد شعر سخن فارسی ششم

صواب ناصواب، نادرست
ملال خوشحالی
اندک پر
دُر خشت
دِماغ‌پرور بدبو
زلال کِدِر

پیام درس شعر سخن فارسی ششم

نظامی در این شعر به انسان ها توصیه میکند که بدون فکر حرف نزنند؛ یعنی اول فکر کنند و بعد سخنانی بگویند که با ارزش هستند ؛ زیرا سخن سبب آشکار شدن شخصیت انسان ها میشود؛ بنابراین باید از سخنان بیهوده و بی ارزش دوری کرد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.